Категорії

Юридичний відділ

ПОЛОЖЕННЯ
про юридичний відділ  апарату райдержадміністрації

(розпорядження районної державної адміністрації 14.12.2016 № 265)  

1. Загальні положення

1.1. Юридичний відділ апарату районної державної адміністрації (далі - відділ) утворюється розпорядженням голови райдержадміністрації відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації” та підпорядковується голові райдержадміністрації з питань правового забезпечення діяльності райдержадміністрації, а з питань організації роботи апарату райдержадміністрації керівнику апарату райдержадміністрації.

1.2. Відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Загальним положенням про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.11. 2008 року  № 1040, розпорядженнями голови райдержадміністрації, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.3. Положення про відділ затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

1.4. Посадові обов’язки працівників відділу затверджує керівник апарату райдержадміністрації.

1.5. Ліквідація та реорганізація відділу здійснюється на підставі розпорядження голови райдержадміністрації.

1.6. Відділ правами юридичної особи не наділений.

 

2. Основні завдання відділу:

2.1. Правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, спрямоване на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів чинного законодавства відділами, управліннями та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків.

2.2. Правова експертиза на відповідність чинному законодавству України проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, рішень колегії райдержадміністрації та проектів рішень районної ради, що подаються головою райдержадміністрації, наказів керівника апарату райдержадміністрації шляхом їх обов’язкового візування начальником відділу.

2.3. За дорученням керівництва райдержадміністрації представлення інтересів райдержадміністрації в господарському суді, судах загальної юрисдикції, адміністративному та третейському судах та в інших органах.

2.4. Забезпечення  практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права  вносити  в органи державної влади, місцевого самоврядування пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб,  державних і громадських органів та  забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності.

 

3. Основні завдання та функції відділу.

3.1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1. У разі невідповідності проектів нормативних актів райдержадміністрації вимогам чинного законодавства готує письмово вмотивовані зауваження або висновки щодо законності вирішення відповідного питання, які подаються на розгляд керівництва райдержадміністрації, та додаються до проекту розпорядження, рішення чи наказу.

Пропозиції відділу щодо приведення у відповідність із законодавством проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, наказів керівників відділів, управлінь та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, правових актів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що суперечать закону, є обов’язковими для розгляду керівництвом райдержадміністрації.

3.1.2. Готує інформаційні, довідкові та інші матеріали з питань застосування чинного законодавства.

3.1.3. Забезпечує систематизований облік, зберігання та практичне застосування законів України і нормативних актів центральних органів виконавчої влади при підготовці проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, рішень колегії райдержадміністрації, рішень районної ради, які вносяться на її розгляд головою райдержадміністрації, наказів керівника апарату райдержадміністрації.

3.1.3. Надає методичну та практичну допомогу з правових питань сільським радам та структурним підрозділам райдержадміністрації.

3.1.4 Організовує і проводить роботу, пов’язану з підвищенням кваліфікації працівників юридичного відділу органу виконавчої влади,  роз’яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції органу виконавчої  влади, а також за дорученням його керівника розглядає звернення громадян,  звернення та запити народних депутатів України.

3.1.5. Забезпечує кваліфікований, об’єктивний та своєчасний розгляд заяв, скарг і пропозицій, які надійшли від громадян до райдержадміністрації.

3.1.6. Перевірка та контроль за роботою із зверненнями громадян відповідно до законодавства і нормативних актів в управліннях, інших структурних підрозділах райдержадміністрації, виконкомах сільських рад, на підприємствах, в установах і організаціях.

3.2. В межах наданих повноважень відділу виконує такі функції:

3.2.1. Аналізує рішення органів місцевого самоврядування, відділів, управлінь та інших структурних підрозділів райдержадміністрації щодо їх відповідності вимогам чинного законодавства.

3.2.2. Вносить пропозиції щодо прийняття заходів правового характеру за фактами порушення законодавства, прав та законних інтересів громадян при виданні нормативно-правових актів структурними підрозділами райдержадміністрації та органами місцевого самоврядування.

3.2.3. Разом з відділами, управліннями та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації вносить пропозиції щодо звернення до власників підприємств, установ, організацій з поданням про притягнення до відповідальності їх керівників у разі порушення ними законів.

3.2.4. Готує проекти розпоряджень голови райдержадміністрації з питань правового характеру.

3.2.5. Здійснює перегляд розпоряджень голови райдержадміністрації на відповідність прийнятим законам і нормативним актам, вносить відповідні пропозиції.

3.2.6. Аналізує проекти законодавчих актів і готує пропозиції щодо внесення змін та доповнень до них.

3.2.7. Готує керівництву райдержадміністрації довідкові матеріали з питань законодавства, інформує про новоприйняті нормативно-правові акти з відповідними коментарями.

3.2.8. За дорученням керівництва райдержадміністрації аналізує матеріали, які надходять від правоохоронних, судових органів, сприяє своєчасному та правильному їх розгляду.

3.2.9. Бере участь у здійсненні організаційно-практичних заходів щодо зміцнення фінансової та трудової дисципліни, збереження майна.

3.2.10. Здійснює правове забезпечення діяльності комісій, робочих груп, інших консультативно-дорадчих органів, створених райдержадміністрацією.

3.2.11. Забезпечує правильне застосування норм чинного законодавства, які торкаються прав та законних інтересів працівників райдержадміністрації.

3.2.12. Розглядає за дорученням керівництва райдержадміністрації  заяви та скарги громадян з питань, які носять правовий характер.

3.2.13. Здійснює підготовку інформації на запити юридичних та фізичних осіб щодо чинності розпоряджень голови райдержадміністрації.

3.2.14. Здійснює прийом, реєстрацію та попередній розгляд письмових пропозицій, заяв та скарг, готує необхідні матеріали керівникам

райдержадміністрації для прийняття ними відповідних рішень.

3.2.15. За дорученням голови райдержадміністрації, першого заступника голови, заступника голови та керівника апарату райдержадміністрації, направляє заяви, пропозиції та скарги громадян відділам апарату, іншим підрозділам райдержадміністрації, виконавчим органам сільських рад, підприємствам, установам, організаціям для розгляду та вирішення піднятих у зверненнях питань.

3.2.16. Аналізує і узагальнює звернення громадян, вивчає причини, що породжують скарги та заяви в органи влади вищого рівня, вносить пропозиції щодо усунення причин появи таких звернень.

3.2.17. Аналізує публікації стосовно найбільш актуальних питань, які громадяни порушують у зверненнях, готує аналітичні матеріали щодо роботи із зверненнями громадян в райдержадміністрації для висвітлення у засобах масової інформації.

3.3. Відділ виконує інші функції за дорученням керівництва райдержадміністрації.

 

4. Права юридичного відділу апарату райдержадміністрації.

Відділу надаються права:

4.1 Брати участь у роботі засідань колегій районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, а також у нарадах і семінарах, що проводяться цими органами.

4.2. Готувати проекти розпоряджень голови райдержадміністрації з правових питань.

4.3. Проводити інструктування, консультації, надавати методичні рекомендації з правових питань органам місцевого самоврядування.

4.4. Розглядати звернення, надсилати інструктивно-методичні матеріали з правових питань управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, органам місцевого самоврядування.

4.5. Перевіряти додержання законності при виданні правових актів органами місцевого самоврядування, структурними підрозділами райдержадміністрації.

4.6. Отримувати від посадових осіб структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, організацій, установ, незалежно від форм власності, документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання службових обов`язків.

4.7. Залучати, при необхідності, за згодою керівника апарату райдержадміністрації  або керівників відповідних  органів,  працівників структурних підрозділів райдержадміністрації,  та інших фахівців для розгляду питань, що входять до компетенції відділу.

4.8. Перевіряти стан роботи із зверненнями громадян в управліннях та відділах райдержадміністрації, а також у виконавчих органах місцевого самоврядування.

4.9. Одержувати у встановленому порядку від виконавців звернень

громадян документи, довідки, розрахунки, інші матеріали що стосуються розгляду заяв, скарг, пропозицій громадян.

4.10. Брати участь у засіданнях комісій, що проводяться в райдержадміністрації, у разі розгляду на них питань що відносяться до компетенції відділу.

4.11. Начальниквідділу:

-здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов’язки між працівниками та контролює їх роботу;

-забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо реалізації державної політики в діяльності райдержадміністрації; несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

-організовує роботу працівників відділу, дає відповідні доручення щодо виконання покладених на відділ завдань, вносить пропозиції керівництву райдержадміністрації стосовно заохочення працівників відділу та притягнення їх до відповідальності згідно із чинним законодавством;

 -представляє у встановленому законодавством порядку інтереси райдержадміністрації в судах та інших органах під час розгляду правових питань та спорів;

 - має право вносити пропозиції керівництву райдержадміністрації про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяно шкоду;

- перевіряє дотримання законодавства в структурних підрозділах райдержадміністрації, органах місцевого самоврядування;

 - має право отримувати у встановленому порядку від посадових осіб структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання службових обов’язків;

 - бере участь у нарадах та засіданнях дорадчих чи колегіальних органів, нарадах, що проводяться в райдержадміністрації;

- готує пропозиції щодо вдосконалення роботи юридичного відділу апарату райдержадміністрації;

- організовує виконання працівниками юридичного відділу вимог розробленої документації по системі управління якістю;

 - виконує інші передбачені законодавством функції.

Начальник відділу повинен знати: Конституцію України, акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно – правові акти, що регулюють організацію та методику ведення правової роботи в райдержадміністрації, порядок підготовки та внесення проектів законодавчих та нормативних актів, державну політику з напряму діяльності правової служби, основи державного управління, порядок укладення та оформлення договорів і угод, порядок ведення правової документації з використанням сучасних інформаційних технологій, форми та методи роботи із засобами масової інформації, правила ділового етикету, правила та норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби, ділову мову, ДСТУ ISO 9001-2001 «Система управління якістю. Вимоги».

 

5. Організація роботи відділу.

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається та звільняється з посади розпорядженням голови райдержадміністрації за поданням - керівника апарату райдержадміністрації у встановленому порядку.

Головний спеціаліст відділу призначаються та звільняються з посади розпорядженням голови райдержадміністрації за поданням начальника відділу у встановленому порядку.

5.2. Робота відділу ведеться згідно плану, який складається на підставі плану роботи райдержадміністрації, доручень керівництва, функцій відділу.

5.3. Відділ взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, використовує у своїй роботі статистичну та оперативну довідкову інформацію, яка підготовлена ними.

5.4. Діловодство відділу ведеться згідно з номенклатурою справ відділу.

 

6. Відповідальність відділу.

6.1. Відділ несе відповідальність за виконання покладених на нього повноважень.

6.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.