Категорії

Положення про відділ

  Додаток 4

            до розпорядження районної

  державної адміністрації

                                                           23.02.2018 № 46

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань управління персоналомапарату райдержадміністрації

 

І. Загальні положення

1. Відділ з питань управління персоналом є структурним підрозділом апарату районної державної  адміністрації.

2. Чисельність відділу з питань управління персоналом визначається з розрахунку до 20 осіб на одного спеціаліста відділу.

3. Відділ утворюється для забезпечення здійснення керівником державної служби своїх повноважень, реалізації державної політики з питань управління персоналом у районній державній адміністрації, добору персоналу, планування та організації заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документального оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, а також для виконання інших функцій, передбачених законодавством.

4. Відділ підпорядковується безпосередньо керівнику державної служби – керівнику апарату районної державної адміністрації.

5. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законом України «Про державну службу» та іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, розпорядженнями облдержадміністрації, райдержадміністрації, наказами керівника апарату райдержадміністрації, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

6. Положення про відділ з питань управління персоналом розробляється на основі Типового положення про службу управління персоналом державного органу, затвердженого Наказом Національного агентства України з питань державної служби від 03 березня 2016 року № 47, та затверджується розпорядженням райдержадміністрації.

7. Відділ з питань управління персоналом має свою печатку.

 

II. Основні завдання та функції відділу

Основними завданнями відділу з питань управління персоналом є:

1) реалізація державної політики з питань управління персоналом у районній державній адміністрації;

2) забезпечення здійснення керівником державної служби своїх повноважень з питань управління персоналом;

3) забезпечення організаційного розвитку районної державної

2

адміністрації;

4) добір персоналу районної державної адміністрації;

5) прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;

6) здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

7) організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом у структурних підрозділах районної державної адміністрації;

8) документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.

2. Відділ з питань управління персоналом відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує роботу щодо розробки структури районної державної адміністрації;

2) розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;

3) вносить пропозиції керівнику державної служби з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;

4) здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи керівника державної служби з питань управління персоналом;

5) контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців районної державної адміністрації, які затверджує керівник державної служби, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;

6) проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;

7) вивчає потребу в персоналі на вакантні посади у районній державній адміністрації та вносить відповідні пропозиції керівнику державної служби;

8) приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

10) розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»;

11) надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» письмові повідомлення про результати конкурсу;

12) за дорученням керівника апаратурайонної державної адміністрації перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в районній державній адміністрації;

3

13) разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації:

організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи;

опрацьовує штатний розпис районної державної адміністрації;

спільно з відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації організовує роботу щодо мотивації персоналу районної державної адміністрації;

забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;

організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді;

14) організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації;

15) здійснює планування професійного навчання державних службовців районної державної адміністрації;

16) узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції керівнику державної служби;

17) разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;

18) веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;

19) аналізує кількісний та якісний склад державних службовців;

20) надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам та спеціалістам структурних підрозділів районної державної адміністрації;

21) обчислює стаж роботи та державної служби;

22) здійснює контроль за додержанням законодавства про державну службу, про працю та станом управління персоналом у структурних підрозділах районної державної адміністрації;

23) розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;

24) організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;

25) ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку державного органу, посадовими інструкціями та іншими документами з проставлянням ними підписів та дати ознайомлення;

26) оформляє і видає державному службовцю службове посвідчення;

4

27) забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення з посад персоналу районної державної адміністрації;

28) здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років;

29) формує графік відпусток персоналу державного органу, готує проекти актів щодо надання відпусток персоналу, контролює їх подання та веде облік;

30) здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників районної державної адміністрації;

31) оформляє і видає довідки з місця роботи працівника;

32) опрацьовує листки тимчасової непрацездатності;

33) у межах компетенції готує розпорядчі документи про відрядження персоналу районної державної адміністрації;

34) готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсій персоналу районної державної  адміністрації;

35) забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії акта про звільнення, належно оформленої трудової книжки;

36) у межах компетенції проводить разом з іншими структурними підрозділами роботу щодо укладання, продовження строку дії, розірвання контрактів з керівниками державних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, а також бере участь у здійсненні заходів з перевірки виконання умов контрактів у порядку, встановленому законодавством;

37) здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання державними службовцями відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік;

38) забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад у районній державній адміністрації;

39) забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати;

40) здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних у районній державній адміністрації, забезпечує контроль за станом військового обліку військовозобов’язаних і призовників у підпорядкованих організаціях, якщо ці функції не покладено на інший підрозділ;

41) розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій,

посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом;

42) проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

 

5

ІІІ. Права

1. Відділ з питань управління персоналом має право:

1) спільно з іншими структурними підрозділами перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього службового розпорядку, вимог законодавства про працю та державну службу в районній державній адміністрації та здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю у підпорядкованих організаціях;

2) взаємодіяти зі структурними підрозділами районної державної адміністрації, підпорядкованими організаціями, державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до її компетенції;

3) одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових осіб та іншого персоналу районної державної адміністрації та підпорядкованих організацій інформацію, матеріали та пояснення (у тому числі письмові), необхідні для здійснення покладених на відділ завдань;

4) за погодженням з керівником державної служби брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з питань управління персоналом та організаційного розвитку;

5) на обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на відділ повноважень;

6) за дорученням керівника державної служби представляти державний орган в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

2. Покладення на відділ з питань управління персоналом завдань, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань управління персоналом, організаційного розвитку та державної служби, не допускається.

 

ІV. Керівник відділу з питань управління персоналом

1. Відділ з питань управління персоналом очолює начальник. На посаду начальника відділу з питань управління персоналом призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади керівником державної служби –керівником апарату відповідно до чинного законодавства.

На посади інших працівників відділу з питань управління персоналом призначаються особи, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу». Працівники відділу призначаються на посади та звільняються з посад керівником державної служби –керівником апарату за пропозицією начальника відділу.

2. Начальник відділу:

1) організовує планування роботи відділу з питань управління персоналом та забезпечує виконання покладених на нього завдань і функцій;

6

2) забезпечує планування службової кар’єри державних службовців;

3) забезпечує планування навчання персоналу районної державної адміністрації;

4) вносить керівнику державної служби пропозиції щодо штатної чисельності, структури та штатного розпису районної державної адміністрації, призначення, звільнення з посади, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників районної державної адміністрації;

5) визначає розподіл обов’язків між працівниками відділу з питань управління персоналом, координує та контролює їх діяльність;

6) організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції відділу з питань управління персоналом;

7) підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного службовця з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється;

8) здійснює інші функції, передбачені законодавством.

 

V. Заключні положення

1. Працівники відділу зобов’язані дотримуватися правил внутрішнього службового розпорядку, сумлінно та вчасно виконувати свої функціональні обов’язки.

2. Структура і штатний розпис відділу визначаються головою райдержадміністрації при затвердженні загальної структури, чисельності та фонду оплати праці працівників райдержадміністрації.

3. Працівники відділу мають службові посвідчення відповідного зразка.

4. Посадові інструкції працівників відділу затверджуються керівником апарату райдержадміністрації.

5. Матеріально-побутові, соціальні, трудові та інші права забезпечуються працівникам відділу відповідно до чинного законодавства.

6. Апарат райдержадміністрації забезпечує відділ довідковими матеріалами, необхідною літературою, технічними засобами та канцелярським приладдям, засобами оргтехніки і зв‘язку, а також створює належні умови для роботи працівників.

 

VІ. Відповідальність працівників відділу

За порушення трудової та виконавської дисципліни працівники відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

Керівник апарату                                                             В.П.Краснобай