Категорії

Сектор у справах молоді та спорту

Положення

про сектор у справах молоді та спорту районної державної адміністрації

 

1. Сектор у справах молоді та спорту районної державної адміністрації (далі – сектор) є структурним підрозділом  районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрації), що утворюється головою райдержадміністрації, підзвітний і підконтрольний голові райдержадміністрації, першому заступнику голови райдержадміністрації та управлінню у справах молоді та спорту облдержадміністрації.

2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією і законом України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, розпорядженнями обласної, районної держадміністрації, а також положенням про сектор.

3.  Основними завданнями сектору є:

1) забезпечення реалізації в районі державної політики стосовно сім'ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту;

2) виконання соціальних програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту сім’ї, дітей, молоді, розвиток фізичної культури та спорту, рівних прав і можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, сприяння соціальному становленню і розвитку дітей та молоді, запобігання насильству в сім’ї, торгівлі людьми, організації оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді;

3) координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо реалізації державної політики стосовно сім’ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту;

4) сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні;

5) сприяння молодіжним, дитячим громадським організаціям, федераціям з видів спорту, фізкультурно-спортивним товариствам, іншим громадським організаціям;

6) забезпечення підготовки і проведення навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів;

7) організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою і спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;

8) сприяння розвитку олімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху, сприяння міжнародному співробітництву з питань сім’ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту.

4. Сектор, відповідно до покладених на нього завдань:

1) бере участь у реалізації державної політики з питань сім’ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту, рівності прав та можливостей жінок і чоловіків, попередження насильства в сім’ї, торгівлі людьми, організації оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді;

2) готує та подає на розгляд райдержадміністрації пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм щодо поліпшення становища сім’ї, дітей і молоді, відпочинку і дозвілля дітей та молоді, розвитку фізичної культури та спорту;

3) забезпечує виконання державних цільових, галузевих та регіональних програм щодо поліпшення становища сім’ї, дітей і молоді, охорони дитинства, оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді, розвитку фізичної культури і спорту;

4) розробляє і подає на розгляд райдержадміністрації пропозиції щодо бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища сім’ї, дітей і молоді, з питань фізичної культури і спорту;

5) розробляє пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції і в установленому порядку вносить їх на розгляд райдержадміністрації;

6) сприяє, у межах своїх повноважень, наданню фінансової підтримки для виконання програм (проектів) дитячих, молодіжних та інших громадських організацій;

7) сприяєзалученню коштів підприємств, установ і організацій для соціальної підтримки сім’ї, дітей і молоді та подальшого розвитку фізичної культури і спорту;

8) забезпечує виконання зобов’язань за міжнародними договорами України у сфері поліпшення становища та захисту інтересів сім’ї, дітей та молоді;

9) удосконалює систему пошуку та відбору талановитих і обдарованих дітей та молоді, сприяє підтримці їх розвитку;

10) організовує та бере участь у проведенні олімпіад, спартакіад, конкурсів, турнірів, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня дітей та молоді;

11) здійснює координацію роботи інших структурних підрозділів райдержадміністрації у межах своєї компетенції з організації фізкультурно-спортивної роботи, оздоровлення,змістовного відпочинку, дозвілля, трудового і патріотичного виховання дітей та молоді;

12) координує діяльність центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з питань, що належать до його компетенції; 

13) сприяє, у межах своїх повноважень, працевлаштуванню та зайнятості різних категорій молоді,розвитку молодіжної підприємницької діяльності, підтримці молодіжних центрів та бірж праці, бізнес-центрів та бізнес-інкубаторів, трудових загонів тощо;

14) бере участь, у межах своїх повноважень, у координації здійснюваних місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування заходів з протидії торгівлі людьми, попередження насильства в сім’ї, реалізовує інформаційно-просвітницькі програми у цій сфері, забезпечує координацію роботи з утворення на території області центрів реабілітації для осіб, які постраждали від торгівлі людьми та насильства в сім’ї;

15) здійснює, у межах своєї компетенції, заходи щодо збереження репродуктивного здоров’я населення, заохочення народжуваності, соціального і правового захисту материнства, батьківства та дитинства;

16) виконує, відповідно до наданих повноважень та чинного законодавства, функції координуючого органу з питань попередження насильства в сім’ї;

17) здійснює, у межах своїх повноважень, розроблення і реалізацію заходів, спрямованих на розв’язання житлово-побутових та інших соціальних проблем молоді, молодих сімей;

18) вживає, у межах своїх повноважень, заходи щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі.

5. Забезпечує:

1) формування і затвердження календарних планів проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів;

2) організацію і проведення заходів, передбачених календарними планами фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури і спорту;

3) здійснення, у межах своїх повноважень, заходів щодо соціального захисту спортсменів, зокрема спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців з фізичної культури і спорту, сприяння у вирішенні відповідно до чинного законодавства житлових проблем цих осіб;

4) порушує в установленому порядку клопотання про нагородження спортсменів, тренерів та інших працівників сфери фізичної культури і спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також призначення державних стипендій олімпійським та паралімпійським чемпіонам, талановитим перспективним спортсменам, видатним спортсменам,

тренерам та діячам фізичної культури і спорту, надання премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій молоді;

5) забезпечує дотримання фізкультурно-оздоровчими і спортивними організаціями стандартів спортивної класифікації, нормативів з фізичної культури і спорту;

6) сприяє у межах своїх повноважень розвитку олімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху;

7) забезпечує у межах своїх повноважень організацію самодіяльного масового спорту, фізичної культури  і спорту серед різних верств населення, організовує надання закладами фізичної культури і спорту оздоровчих послуг населенню та вживає заходів щодо розвитку мережі цих закладів;

8) удосконалює форми і методи фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сферах з метою залучення широких верств населення до занять фізичною культурою і спортом;

9) забезпечує контроль за дотриманням законодавства з питань соціального захисту сім’ї, дітей, молоді, розвитку фізичної культури і спорту;

10) вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи у сфері сім’ї, дітей, молоді, фізичної культури і спорту, проводить методичні та науково-практичні семінари, конференції, інші заходи;

11) сприяє впровадженню у практику науково обґрунтованих систем фізичного виховання населення та підготовки спортсменів вищої категорії;

12) вивчає потребу у фахівцях для організації роботи з розвитку фізичної культури і спорту, організовує підвищення їх кваліфікації;

13) сприяє залученню інвестицій у сферу фізичної культури і спорту, надає консультаційно-методичну допомогу суб’єктам господарювання з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;

14) комплектує склад збірних команд району за видами спорту, забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів, паралімпійських, дефлімпійських, Всесвітніх іграх з не олімпійських видів спорту; надає у межах наданих повноважень та чинного законодавства фінансову підтримку і методичну допомогу в організації навчально-тренувального процесу та виховної роботи;

15) делегує відповідно до чинного законодавства обласним радам фізкультурно-спортивних товариств повноваження щодо виконання програм розвитку фізичної культури і спорту, організації та проведення відповідних спортивних заходів згідно з укладеними двосторонніми угодами;

16) затверджує положення про змагання та проводить районні змагання, делегує в установленому порядку права на їх проведення громадським об’єднанням фізкультурно-спортивної спрямованості на підставі укладених двосторонніх угод;

17) надає організаційно-методичну допомогу обласним центрам з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, сприяє зміцненню їх матеріально-технічної бази;

18) вживає в межах своїх повноважень заходів щодо медичного, диспансерного забезпечення спортсменів, тренерів, інвалідів, які займаються фізичною культурою та спортом;

19) організовує в межах своїх повноважень роботу з підготовки спортивного резерву, сприяє збереженню, вдосконаленню та розширенню мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл,контролює організацію навчально-тренувального процесу;

20) забезпечує, у межах своїх повноважень, здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, віднесених до його компетенції;

21) здійснює контроль за технічним станом, ефективністю використання фізкультурно-оздоровчих і спортивних об’єктів, контролює дотримання правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів на цих об’єктах;

22) сприяє створенню цільових благодійних фондів, відділень спортивної лотереї, діяльність яких спрямована на підтримку фізкультурно-спортивних програм, активізацію фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи;

23) проводить інформаційну, роз’яснювальну та пропагандистську роботу серед населення, в тому числі у друкованих та інших засобах масової інформації, з питань, що належать до його компетенції;

24) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням в секторі;

26) виконує інші функції, відповідно до покладених на нього завдань.

6. Сектор має право:

1) залучати до розгляду питань, які належать до його компетенції, спеціалістів інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, об’єднань громадян і фондів (за погодженням з їх керівниками);

2) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань; скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції;

3) секторпід час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян та громадянами;

7.Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації за погодженням з управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації.

8. Завідувач сектору:

1) здійснює керівництво діяльністю сектору, несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань і прийнятих ним рішень, визначає ступінь відповідальності працівників сектору;

2) видає у межах своїх повноважень накази, організовує здійснення контролю за їх виконанням. Накази нормативно – правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту.

9. Усекторі, для виконання покладених на нього завдань, можуть утворюватися дорадчі та консультативні органи, персональний склад та положення про які затверджує голова райдержадміністрації.

10. Сектор утримується за рахунок бюджетних коштів відповідно до законодавства.

Граничну чисельність і фонд оплати праці працівників сектору визначає голова райдержадміністрації у межах виділених асигнувань.

Кошторис і штатний розпис сектору затверджує голова райдержадміністрації після експертизи, проведеної фінансовим управлінням райдержадміністрації.

11. Сектор є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Розпорядження