Категорії

ПОЛОЖЕННЯ про відділ культури і туризму районної державної адміністрації

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ культури і туризму районної державної адміністрації

(розпорядження РДА від 16.07.2019р. № 160)

 

І. Загальні положення

 

         1.       Відділ культури і туризму районної державної адміністрації (далі - відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації (далі - райдержадміністрація), що утворюється головою  райдержадміністрації. Відділ підпорядковується голові Золотоніської райдержадміністрації,  підзвітний та підконтрольний  заступнику голови, відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

         2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, закона­ми України, актами Президента України, Верховної ради України, Кабінету Міністрів України, розпо­рядженнями облдержадміністрації, райдержадміністрації, актами міністерств, наказами Міністерства культури України, рішеннями обласної ради, районної ради прийнятими в межах наданих їм повноважень, а також цим положенням.

         3. У підпорядкуванні відділу культури і туризму райдержадміністрації знаходяться такі підвідомчі установи:

районна бібліотека для дорослих та дітей;

районний будинок культури;

централізована бухгалтерія.

         4. Установчі документи неприбуткової організації містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

         установчі документи неприбуткової організації передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

         установчі документи неприбуткової організації передбачають, що доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами».

 

 

2

ІІ. Основні завдання відділу

 

         Основними завданнями відділу є:

         1. Забезпечення на території району реалізації державної політики у сфері культури, мистецтва та туризму, охорони культурної спадщини,розвитку туристичної індустрії.

         2. Здійснення, відповідно до законодавства, державного управління і контролю у сфері музейної, клубної, мистецької, бібліотечної та туристичної справи.

         3. Забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина.

         4.  Сприяння:

         1) відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів і національних меншин;

         2) захисту прав професійних творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури і туризму, а також споживачів культурного і туристичного продукту, встановленню контролю за його якістю;

         3) загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору;

         4) участі у розробленні та виконанні державних і регіональних програм розвитку культури і туризму, а також державної мовної політики;

         5) створенню умов для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури, мистецтва, внутрішнього, міжнародного та іноземного туризму,провадження екскурсійної діяльності на території Золотоніського району;

         6) забезпеченню реалізації прав і законних інтересів релігійних організацій, сприяння встановленню відносин взаємної релігійної та світоглядної терпимості й поваги між громадянами;

         7) забезпеченню раціонального використання та збереження історико-культурного середовища та туристичних ресурсів на території Золотоніського району;

         8) координації діяльності місцевих органів виконавчої влади з питань реалізації державної політики в галузі культури, мистецтва, туризму та охорони культурної спадщини на території району.

 

ІІІ. Основні функції відділу

 

         1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань, створює умови для розвитку :

         1) професійного музичного, театрального і хореографічного, образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва і аматорської творчості, кіномистецтва,   фотомистецтва,   народної  художньої  творчості,   культурного

 

3

дозвілля населення, сприяє формуванню репертуару народних самодіяльних театрів, концертних організацій і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів бібліотеки, музеїв, організації виставок;

         2) соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури і туризму, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;

         3) готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку району та проектів районного бюджету;

         4) вживає заходів для зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних зв’язків відповідно до законодавства.

         2. Сприяє:

         1) органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-культурного розвитку населених пунктів району;

         2) проведенню роботи з фіксації зразків національної нематеріальної культурної спадщини;

         3) діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, інших громадських організацій, що функціонують у сфері культури і туризму;

         4) збереженню та відтворенню історичного середовища  сіл, відродженню осередків традиційної народної творчості, художніх промислів, ремесел;

         5) розвитку мережі та зміцненню матеріально-технічної бази закладів культури та мистецтва;

         6) забезпеченню соціального захисту працівників закладів, підприємств і організацій культурно-мистецької та туристичної сфери;

         7) удосконаленню туристичної інфраструктури, розвитку ринкових відносин у сфері туризму та конкуренції на ринку туристичних послуг, створенню рівних умов для суб’єктів, що провадять та /або забезпечують провадження туристичної діяльності; 

         8) захисту прав споживачів культурного і туристичного продукту.

         3. Подає райдержадміністрації, департаменту культури та взаємозв’язків з громадськістю  облдержадміністрації пропозиції щодо:

         1) відзначення працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури і туризму державними нагородами і відомчими відзнаками, застосовує інші форми заохочення;

         2) формування державної політики у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики;

         3) визнання осередків народних художніх промислів, що потребують особливої охорони.

         4. Бере участь у:

         1) розробленні проектів програм соціально-економічного розвитку, державних цільових та регіональних програм;

         2) реалізації міжнародних, регіональних проектів у сфері культури і туризму;

         3) організації та проведенні вітчизняних, районних та обласних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій, тощо;

 

4

         4) бере участь в організації та проведенні районних, обласних, всеукраїнських мистецьких фестивалів і конкурсів, оглядів народної творчості, інших культурно-мистецьких заходів, а також мистецьких аукціонів, виставок-продажів.

         5. Надає організаційно-методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям у сфері культури і туризму.

         6. Здійснює:

         1) координацію діяльності підприємств, установ та організацій у сфері культури і туризму, що перебувають у сфері управління райдержадміністрації;

         2) заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури і туризму;

         3) контроль за станом дотримання законодавства з питань демонстрування та розповсюдження фільмів у кіно- і відеомережі;

         4) контроль за збереженням музейних предметів державної частини Музейного фонду України, що занесені до Державного реєстру національного культурного надбання;

         5) надання послуг та використання отриманих доходів виключно для фінансування видатків на своє утримання, а також видатків на інші напрямки для реалізації певних цілей та завдань.

         7. Забезпечує:

         1) дотримання режиму використання пам'яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони;

         2) функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

         3) збирання та оброблення статистичних даних у сфері культури і туризму контроль за їх достовірністю;

         4) інформування департаменту про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам'яток культурної спадщини.

         8. Організовує:

         1) проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів з питань, що належать до його повноважень;

         2) надання інформаційних і правових послуг, методичної допомоги з питань культури, туризму та охорони культурної спадщини.

         9. Вживає заходи до зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних зв'язків.

         10. Подає департаменту відомості про проведення гастрольних заходів.

         11. Роз’яснює через засоби масової інформації зміст державної політики у сфері культури і туризму.

         12. Проводить комплексний аналіз і прогнозування розвитку культурно-мистецької та туристичної сфери на території району.

         13. Проводить інформаційну діяльність з питань культури та туризму.

         14. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

 

5

IV. Відділ має право:

         1. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його повноважень.

         2.Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

         3.Скликати в установленому порядку наради, утворювати робочі групи з питань, що належать до його повноважень.

         4.Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об'єднаннями.

         5. Готувати проекти розпоряджень райдержадміністрації з питань віднесених до компетенції відділу.

 

V. Інші положення відділу

 

         1. Для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції у відділі може утворюватися колегія у складі начальника відділу (голова колегії), інших працівників відділу, керівників закладів, підвідомчих установ культурно-мистецької, туристичної сфери, представників творчих спілок та інших громадських організацій. До складу колегії можуть входити працівники інших структурних підрозділів райдержадміністрації.

         2.Склад колегії затверджується головою райдержадміністрації за поданням начальника відділу. Рішення колегії впроваджуються в життя наказами відділу.

         3.Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації за погодженням з департаментом культури та взаємозв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації.

         4.Начальник відділу:

         1)Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

         2) Подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про відділ;

         3) Видає в межах своєї компетенції  накази, організовує і контролює їх виконання. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян, або мають міжвідомчий характер підлягають державній реєстрації в територіальних органах Міністерства юстиції України;

 

6

         4)Призначає на посаду та звільняє з посади працівників відділу та керівників підвідомчих установ у порядку передбачених законодавствомпро працю, про державну службу;

         5)Затверджує положення про підвідомчі установи, посадові інструкції керівників підвідомчих установ  відділу та розподіляє обов’язки між ними;

         6)Планує роботу підвідомчих установ, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

         7)Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

         8)Розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису витрат на утримання відділу та коштами у межах затвердженого кошторису головою райдержадміністрації підвідомчих установ;

         9)Укладає договори, угоди, видає доручення, відкриває в банківських установах розрахункові рахунки та реєстраційні рахунки у Державному казначействі;

         10)Звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

         11)Представляє інтереси відділу, здійснює інші повноваження визначені законодавством;

         5.Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.

         6.Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу та видатки на його утримання визначає голова райдержадміністрації в межах виділених асигнувань.

         7.Кошторис, штатний розпис відділу затверджує голова райдержадміністрації після проведення їх експертизи фінансовим управлінням райдержадміністрації.

         8.Штатний розпис підвідомчих установ затверджує начальник відділу.

         9.Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.