Категорії

ПОЛОЖЕННЯ про відділ культури і туризму районної державної адміністрації

І. Загальні положення

1.  Відділ культури і туризму районної державної адміністрації (далі - відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації (далі - райдержадміністрації), що утворюється головою райдержадміністрації, і підзвітний та підконтрольний голові райдержадміністрації та заступнику голови, відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, закона­ми України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпо­рядженнями облдержадміністрації, райдержадміністрації, наказами Міністерства культури і туризму, рішеннями обласної ради, районної ради прийнятими в межах наданих їм повноважень, а також цим положенням.

3. У підпорядкуванні відділу знаходяться такі підвідомчі установи:

центральна районна бібліотека для дорослих та районна бібліотека для дітей Золотоніської централізованої бібліотечної системи;

районний будинок культури;

централізована бухгалтерія.

 

ІІ. Основні завдання відділу

1. Забезпечення на території району реалізації державної політики у сфері культури, мистецтва та туризму, охорони культурної спадщини,розвитку туристичної індустрії.

2. Здійснення, відповідно до законодавства, державного управління і контролю у сфері музейної, клубної, мистецької, бібліотечної та туристичної справи.

3. Забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина.

4. Сприяння:

1) відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів і національних меншин;

2) захисту прав професійних творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури і туризму, а також споживачів культурного і туристичного продукту, встановленню контролю за його якістю;

3) загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного і різноманітного культурного продукту;

4) участі у розробленні та виконанні державних і регіональних програм розвитку культури і туризму, а також державної мовної політики;

 5) створенню умов для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури, мистецтва, внутрішнього, міжнародного та іноземного туризму,провадження екскурсійної діяльності на території Золотоніського району, організація матеріально-технічного забезпечення закладів культури району;

6) забезпеченню реалізації прав і законних інтересів релігійних організацій, сприяння встановленню відносин взаємної релігійної та світоглядної терпимості й поваги між громадянами;

7) забезпеченню раціонального використання та збереження історико-культурного середовища та туристичних ресурсів на території Золотоніського району;

8) координації діяльності місцевих органів виконавчої влади з питань реалізації державної політики в галузі культури, мистецтва, туризму та охорони культурної спадщини на території району.

 

ІІІ. Основні функції відділу

1.Відділ відповідно до покладених на нього завдань створює умови для розвитку :

1) професійного музичного, театрального і хореографічного, образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва і аматорської творчості, кіномистецтва, фотомистецтва, народної художньої творчості, культурного дозвілля населення, сприяє формуванню репертуару народних самодіяльних театрів, концертних організацій і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів бібліотек, музеїв, організації виставок, придбанню і розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва;

2) соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури і туризму, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;

3) внутрішнього та іноземного туризму, туристичної і курортно-рекреаційної індустрії, провадження екскурсійної діяльності, а також для залучення інвестицій у будівництво нових та реконструкцію діючих об'єктів туристичної інфраструктури;

4) готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку району та проектів районного бюджету;

5) вживає заходів для зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних зв’язків відповідно до законодавства.

2. Сприяє:

1) органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-культурного розвитку населених пунктів району;

2)проведенню роботи з фіксації зразків національної нематеріальної культурної спадщини;

3) діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, інших громадських організацій, що функціонують у сфері культури і туризму;

4) збереженню та відтворенню історичного середовища сіл, відродженню осередків традиційної народної творчості, художніх промислів, ремесел;

5) розвитку мережі та зміцненню матеріально-технічної бази закладів культури та мистецтва;

6) забезпеченню соціального захисту працівників закладів, підприємств і організацій культурно-мистецької та туристичної сфери;

7) удосконаленню туристичної інфраструктури, розвитку ринкових відносин у сфері туризму та конкуренції на ринку туристичних послуг, створенню рівних умов для суб’єктів, що провадять та /або забезпечують провадження туристичної діяльності;

8) захисту прав споживачів культурного і туристичного продукту;

9) централізованому комплектуванню і використанню бібліотечних фондів;

3. Подає управлінню культури і туризму облдержадміністрації пропозиції щодо:

1) відзначення працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури і туризму державними нагородами і відомчими відзнаками, застосовує інші форми заохочення;

2) формування державної політики у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики;

3) визнання осередків народних художніх промислів, що потребують особливої охорони;

4. Бере участь у:

1) розробленні проектів програм соціально-економічного розвитку, державних цільових та регіональних програм;

2) реалізації міжнародних, регіональних проектів у сфері культури і туризму;

3) організації та проведенні вітчизняних, районних та обласних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій, тощо;

4) розробленні пропозицій щодо будівництва об’єктів туристичної інфраструктури за напрямками національної мережі міжнародних транспортних коридорів, залучення інвестицій для розвитку культури і туризму;

5) бере участь в організації та проведенні районних, обласних, всеукраїнських мистецьких фестивалів і конкурсів, оглядів народної творчості, інших культурно-мистецьких заходів, а також мистецьких аукціонів, виставок-продажів.

5. Надає організаційно-методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям у сфері культури і туризму.

6. Здійснює:

1) координацію діяльності підприємств, установ та організацій у сфері культури і туризму, що перебувають у сфері управління держадміністрації, суб'єктів кінематографії, незалежно від форми власності;

2) заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури і туризму;

3) контроль за станом дотримання законодавства з питань демонстрування та розповсюдження фільмів у кіно- і відеомережі;

4) контроль за збереженням музейних предметів державної частини Музейного фонду України, що занесені до Державного реєстру національного культурного надбання;

5) контроль за дотриманням фінансової дисципліни в державних закладах, підприємствах і організаціях культурно-мистецької та туристичної сфери.

7. Забезпечує:

1) дотримання режиму використання пам'яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони;

2) функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

3) збирання та оброблення статистичних даних у сфері культури і туризму контроль за їх достовірністю;

4) інформує управління про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам'яток культурної спадщини.

8. Організовує:

1) проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів з питань, що належать до його повноважень;

2) надання інформаційних і правових послуг, методичної допомоги з питань культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини;

9. Укладає охоронні договори на пам’ятки історії в межах повноважень, делегованих управлінням відповідно до закону.

10. Вживає заходи до зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних зв'язків.

11. Подає управлінню відомості про проведення гастрольних заходів.

12. Вживає заходів для зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних зв'язків відповідно до законодавства.

13. Роз’яснює через засоби масової інформації зміст державної політики у сфері культури і туризму.

14. Проводить комплексний аналіз і прогнозування розвитку культурно-мистецької та туристичної сфери на території району.

15. Проводить інформаційну діяльність з питань культури та туризму.

16. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

 

ІV. Права відділу

1. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів держадміністрації, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його повноважень;

2. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3. Скликати в установленому порядку наради, утворювати робочі групи з питань, що належать до його повноважень;

4. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами держадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об'єднаннями.

 

V. Інші положення відділу

1. Для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції у відділі може утворюватися колегія у складі начальника відділу (голова колегії), інших працівників відділу, керівників закладів, підвідомчих установ культурно-мистецької, туристичної сфери, представників творчих спілок та інших громадських організацій. До складу колегії можуть входити працівники інших структурних підрозділів райдержадміністрації;

2. Склад колегії затверджується головою райдержадміністрації за поданням начальника відділу. Рішення колегії впроваджуються в життя наказами відділу;

3. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою держадміністрації за погодженням з управління культури і туризму обласної державної адміністрації .

Начальник відділу:

1) здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

2) видає в межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання;

3) призначає на посаду та звільняє з посади працівників відділу та керівників структурних підрозділів;

4)затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов’язки працівників відділу;

5) розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису витрат на утримання відділу;

6) укладає договори, угоди, видає доручення, відкриває в банківських установах розрахункові рахунки та реєстраційні рахунки у Державному казначействі;

4. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.

5. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу та видатки на його утримання визначає голова держадміністрації в межах виділених асигнувань.

6. Кошторис, штатний розпис відділу затверджує голова держадміністрації після проведення їх експертизи фінансовим управлінням (відділом).

7. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.