Категорії

Відділ організаційної роботи та внутрішньої політики

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ організаційної роботи та внутрішньої політики

апарату районної державної адміністрації

(затверджено

розпорядженням Золотоніської

районної державної адміністрації 

від 14.12.2016 № 265)

1. Відділ організаційної роботи та внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації (далі - райдержадміністрація), що утворюється головою райдержадміністрації і в межах району забезпечує виконання покладених на нього завдань. Відділ підзвітний і підконтрольний голові райдержадміністрації.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших органів виконавчої влади, розпорядженнями облдержадміністрації, райдержадміністрації, рішеннями обласної ради, районної ради, а також цим положенням.

3.  Відділ має свою печатку та бланк.

4. Основними завданнями відділу є:

1) організаційне та інформаційне забезпечення діяльності голови райдержадміністрації, першого заступника, заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату та апарату райдержадміністрації;

2) планування, підготовка та здійснення протокольних заходів щодо забезпечення робочих поїздок голови райдержадміністрації  (далі – робоча поїздка);

3) організаційна підтримка та забезпечення взаємодії райдержадміністрації з центральними органами виконавчої влади в частині здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади, народними депутатами України та депутатами місцевих рад, підприємствами, установами й організаціями щодо виконання вимог чинного законодавства України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, облдержадміністрації;

4) організаційне забезпечення нарад за участю голови райдержадміністрації, першого заступника, заступника голови райдержадміністрації та керівника апарату;

5) формування планів роботи райдержадміністрації, переліків заходів райдержадміністрації на тиждень за пропозиціями структурних підрозділів апарату райдержадміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрації,  центральних органів виконавчої влади, погодженими заступниками голови райдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків, здійснення аналізу їх виконання;

6) підготовка узагальненої інформації про основні заходи, що проводитимуться органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в районі протягом тижня;

7) підготовка щомісячних доповідей голови райдержадміністрації про стан справ в районі;

8) розгляд та доручення голови райдержадміністрації та керівника апарату щодо звернень, які надходять райдержадміністрації та належать до компетенції відділу, підготовка проектів відповідей на них;

9) організація та проведення за дорученням голови райдержадміністрації, першого заступника голови та керівника апарату перевірок діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації, апарату райдержадміністрації, виконкомів сільських рад в межах і порядку, встановлених чинним законодавством;

10) аналітичне, довідково-інформаційне, організаційно-технічне, комунікативне забезпечення діяльності голови райдержадміністрації, заступників голови, керівника апарату;

11) ведення реєстру консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, які утворюють головою райдержадміністрації, надання методичної допомоги у виконанні ними своїх повноважень;

12) підготовка  проектів розпоряджень райдержадміністрації і доручень голови райдержадміністрації з питань, що належать до компетенції відділу;

13) здійснення контролю за виконанням структурними підрозділами апарату райдержадміністрації, органів виконавчої влади в частині здійснення ними повноважень райдержадміністрації та органами місцевого самоврядування в частині здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації, протоколів та засідань колегії облдержадміністрації, нарад (далі - документ), розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації, протоколів та засідань колегії райдержадміністрації та за станом роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, а також аналіз причин порушення термінів виконання документів і внесення пропозицій щодо їх усунення;

14) підготовка інформаційно-аналітичних та інших матеріалів з питань виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів обласних, районних та сільських рад;

15) інформування голови райдержадміністрації про стан виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів обласних, районних та сільських рад структурними підрозділами апарату райдержадміністрації, структурними підрозділами райдержадміністрації, іншими центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

16) забезпечення:

реалізації державної політики на території району в інформаційній та видавничій сферах, а також з питань комунікацій з громадськістю, міжнаціональних відносин;

функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

17) сприяння:                                  

взаємодії райдержадміністрації з політичними партіями, громадськими об’єднаннями, засобами масової інформації (далі - ЗМІ), видавництвами;

реалізації конституційного права громадян на свободу слова та безперешкодній діяльності ЗМІ;

18) моніторинг, аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів та реалізації завдань державної політики на території району;

19) забезпечення реалізації конституційних виборчих прав громадян України, їх участі в референдумах;

20) гармонізація міжнаціональних відносин;

21) організація:

доступ до публічної інформації в райдержадміністрації;

консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики;

22) моніторинг стану носіїв зовнішньої реклами поза межами населених пунктів на території району.

5. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) розробляє, узгоджує в установленому порядку та подає голові райдержадміністрації програми робочих поїздок;

2) координує дії структурних підрозділів апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації, інших центральних органів виконавчої влади в районі щодо протокольного та організаційного забезпечення діяльності голови райдержадміністрації, робочих поїздок голови райдержадміністрації;

3) координує роботу апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації, інших центральних органів виконавчої влади, сільських рад з питань підготовки до відзначення державних свят і видатних подій на території району та підготовки відповідних матеріалів для голови райдержадміністрації;

4) здійснює організацію, координацію та контроль підготовки апаратом та структурними підрозділами райдержадміністрації матеріалів для засідань колегії райдержадміністрації, нарад за участю голови райдержадміністрації та заступників голови, організаційне забезпечення їх проведення;

5) здійснює організацію та координацію подання апаратом та структурними підрозділами райдержадміністрації, інших органів виконавчої влади, виконкомами сільських рад пропозицій до планів роботи райдержадміністрації та перелік заходів;

6) формує та подає на розгляд голові райдержадміністрації проекти планів роботи райдержадміністрації;

7) формує та узгоджує з керівником апарату перелік основних заходів, що будуть проводиться в районі упродовж тижня та місяця, надсилає їх облдержадміністрації;

8) узагальнює інформацію та формує довідки про виконання апаратом та структурними підрозділами райдержадміністрації, іншими центральними  органами виконавчої влади в районі заходів, передбачених планами роботи райдержадміністрації;

9) координує та контролює подачу матеріалів до щомісячних доповідей та щорічних звітів голови райдержадміністрації про стан справ у районі;

10) формує та подає на розгляд голови райдержадміністрації проекти щомісячних доповідей та щорічного звіту про стан справ в районі;

11) розглядає за дорученням голови райдержадміністрації, першого заступника голови та керівника апарату звернення, які надходять райдержадміністрації та належать до компетенції відділу, готує проекти відповідей та подає їх на розгляд голови райдержадміністрації, ініціює проведення службових розслідувань;

12) формує програми для вивчення діяльності структурних підрозділів, апарату райдержадміністрації, виконкомів сільських рад, бере участь у перевірках, координує та контролює підготовку та подачу матеріалів підрозділами, що брали участь у перевірках, формує загальну підготовку про результати перевірки та подає її на розгляд голові райдержадміністрації;

13) готує в межах своєї компетенції, аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних питань, з питань виконання документів, реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів обласних, районних та сільських рад, що розглядаються головою райдержадміністрації;

14) організовує збір аналітичних матеріалів для голови райдержадміністрації щодо діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації, сільських рад, підприємств, організацій та установ, що функціонують в районі;

15) вносить зміни до переліку консультативно-дорадчих та допоміжних органів райдержадміністрації відповідно до отримання розпоряджень райдержадміністрації, здійснює контроль за їх діяльністю та термінами проведення засідань;

16) здійснює за дорученням голови райдержадміністрації та керівника апарату підготовку проектів документів з питань, що належать до повноважень відділу;

17) передає в установленому порядку та у визначені терміни відповідному структурному підрозділу райдержадміністрації інформацію, яка відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації” є публічною;

18) веде в установленому порядку облік завдань, реалізація яких передбачена відповідними документами, та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів обласних, районних та сільських рад, контроль за якими покладено на відділ;

19) перевіряє виконання документів структурними підрозділами апарату райдержадміністрації, структурними підрозділами райдержадміністрації, інших органів виконавчої влади в районі та реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів обласних, районних та сільських рад;

20) надає методичну та практичну допомогу структурним підрозділам апарату та структурним підрозділам райдержадміністрації, органам місцевого самоврядування з питань організаційної роботи, здійснення контролю за виконанням документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів обласних, районних та сільських рад;

21) здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на відділ завдань;

22) організовує:

виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших органів виконавчої влади, розпоряджень облдержадміністрації, райдержадміністрації, рішень обласної ради, районної ради та здійснює контроль за їх реалізацією;

доступ до публічної інформації в райдержадміністрації в межах компетенції відділу та забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

підготовку проектів розпоряджень райдержадміністрації, доручень голови райдержадміністрації, рішень колегії райдержадміністрації, що належать до компетенції відділу;

за дорученням керівництва райдержадміністрації заходи з нагоди відзначення державних свят, важливих дат всеукраїнського, обласного та районного рівнів;

розроблення, виготовлення та розповсюдження суспільно-значимої інформаційно-презентаційної продукції;

23) забезпечує в межах своїх повноважень:

захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

технічну підтримку та інформаційне наповнення сторінок офіційного веб-порталу райдержадміністрації шляхом оприлюднення інформації про суспільно-політичний, соціально-економічний розвиток району та держави в цілому;

здійснення заходів щодо запобігання й протидії корупції;

захист персональних даних;

взаємодію райдержадміністрації з інститутами громадського суспільства, аналізує їх діяльність, готує пропозиції щодо залучення зазначених інститутів до вирішення суспільно-політичних та соціально-економічних питань району, вивчення громадської думки;

узгодженість дій місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування з питань, пов’язаних з упорядкуванням, оптимізацією та своєчасним оновленням зовнішньої реклами на території району;

ефективну взаємодію із ЗМІ, підтримку діалогових відносин з громадськістю шляхом висвітлення діяльності райдержадміністрації в ЗМІ;

підготовку та проведення разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрацій консультацій з громадськістю щодо актуальних питань суспільного життя, шляхів розв’язання проблем і визначення перспектив розвитку району, а також інших питань, надає відповідну організаційно-методичну допомогу структурним підрозділам райдержадміністрації в проведенні таких консультацій;

надання державної підтримки вітчизняному книговиданню та ЗМІ;

24) надає в межах своїх повноважень:

методичну, організаційну допомогу місцевим осередкам політичних партій, громадським організаціям, ЗМІ, суб’єктам видавничої справи всіх форм власності;

пропозиції щодо відзначення районними, обласними та державними нагородами представників інформаційної сфери та громадськості;

25) здійснює в межах компетенції:

- повноваження, делеговані районною радою;

організаційно-технічне забезпечення діяльності консультативно-дорадчих органів райдержадміністрації та співпрацює з іншими допоміжними органами райдержадміністрації;

моніторинг, аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів, забезпечує функціонування системи постійного моніторингу громадсько-політичних настроїв населення та оцінки суспільно-політичної ситуації в районі;

моніторинг проведення мирних зібрань, організовує в установленому порядку разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації розгляд вимог учасників зазначених акцій та інформує вищі органи влади і громадськість про результати їх розгляду;

моніторинг стану (зовнішнього вигляду) носіїв зовнішньої реклами (рекламних щитів, білбордів тощо) на території району, вносить в установленому порядку пропозиції щодо їх оновлення та впорядкування, створення інформаційного банку даних щодо конструкцій, що розташовані за межами населених пунктів району;

моніторинг висвітлення в ЗМІ діяльності райдержадміністрації;

ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

26) виконує доручення керівництва райдержадміністрації;

27) вживає заходів :

для забезпечення реалізації права громадян брати участь в управлінні державними справами та задоволення їх потреб в інформації;

щодо запобігання проявам розпалювання міжетнічної та расової ворожнечі, міжетнічних конфліктів в регіоні;

28) співпрацює з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації в підготовці інформаційних матеріалів в межах повноважень відділу;

29) готує:

матеріали до виступів і доповідей голови райдержадміністрації на нарадах, колегіях, прес-конференціях, брифінгах, зустрічах з питань, що належать до компетенції відділу;

інформацію для керівництва райдержадміністрації про стан і тенденції суспільно-політичних процесів, виконання завдань державної та регіональної політики й основні події соціально-економічного життя району;

самостійно або з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації інформаційні й аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;

30) аналізує, узагальнює та прогнозує розвиток ситуації в інформаційному просторі району;

31) сприяє:

створенню умов для розвитку інформаційної сфери на території району;

організації просвітницьких кампаній для представників інститутів громадського суспільства з метою їх ознайомлення із механізмами у формуванні та реалізації державної політики;

створенню системи суспільного телерадіомовлення, впровадженню державних стандартів і технічних умов у зазначеній сфері;

32) узагальнює висновки, пропозиції та зауваження, що надійшли під час проведення консультацій з громадськістю, сприяє врахуванню громадської думки під час прийняття рішень місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

33) організовує, контролює та координує роботу місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань підготовки та проведення на території району референдумів та виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів сільських, селищних голів, вносить пропозиції з удосконалення виборчого законодавства в межах повноважень відділу;

34) реалізовує та контролює дотримання чинного законодавства щодо прав національних меншин,  узагальнює практику його застосування;

35) розробляє макети зовнішньої соціальної реклами з нагоди державних свят;

36) аналізує та координує діяльність структурних підрозділів райдержадміністрації щодо інформування громадськості з питань, що належать до сфери їх діяльності, висвітлення в ЗМІ заходів, які є наслідками завдань, передбачених документами органів державної влади вищого рівня;

37) проводить моніторинг щодо дотримання ЗМІ та суб’єктами видавничої справи чинного законодавства з питань, які належать до компетенції відділу;

38) аналізує й узагальнює інформацію щодо ситуації в інформаційному просторі району шляхом моніторингу інтернет-ресурсів, друкованих ЗМІ;

39) розробляє та здійснює заходи, спрямовані на зміцнення й розвиток інформаційної галузі в районі, її інфраструктури;

40) готує в межах своїх повноважень інформаційно-аналітичні матеріали до брифінгів, прес-конференцій, засідань, «круглих столів», що проводяться за участі керівництва райдержадміністрації;

41) розробляє методичні рекомендації, інформаційно-довідникові матеріали з питань реалізації в районі державної політики в інформаційній і видавничій сферах, а також з питань комунікацій з громадськістю, міжнаціональних відносин, надає методичну й практичну допомогу іншим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції відділу;

42) розглядає:

питання пов’язані з реалізацією завдань державної та регіональної політики, готує інформаційно-аналітичні матеріали та надає відповідні пропозиції голові райдержадміністрації;

звернення громадян, підприємств, установ та організацій, надає роз’яснення з питань, що належать до компетенції відділу;

за дорученням голови райдержадміністрації або його заступників питання, що належать до компетенції відділу;

43) опрацьовує запити  й звернення народних депутатів України, депутатів обласних, районних та сільських рад у частині повноважень відділу;

44) готує пропозиції до проектів районного бюджету й програм соціально-економічного, культурного розвитку району з питань, що належать до компетенції відділу;

45) бере участь в межах повноважень відділу в:

розробленні проектів розпоряджень райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головним розробником яких є інші структурні підрозділи райдержадміністрації;

погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

підготовці угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп;

- підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

46) взаємодіє з:

регіональними, всеукраїнськими та закордонними ЗМІ, а також журналістами з метою вчасного, оперативного та об’єктивного поширення інформації про діяльність керівництва райдержадміністрації через ЗМІ;

прес-службами вищих посадових осіб України, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій в районі з метою забезпечення широких зв’язків з громадськістю за допомогою ЗМІ;

47) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм чинним законодавством повноважень органів виконавчої влади;

48) здійснює передбачені чинним законодавством галузеві повноваження;

49) здійснює в межах своєї компетенції виконання заходів  з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, координацію діяльності, пов’язаної з виконанням вимог її положень;

50) вивчає та аналізує тенденції етнокультурного та етнонаціонального розвитку району, розробляє поточні та довгострокові прогнози розвитку міжнаціональних та міжконфесійних відносин;

5) запобігає проявам розпалювання міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі в районі.

6. Відділ має право:

1) вносити на розгляд голови райдержадміністрації, першого заступника голови проекти планів, заходів, програм, подавати їм доповідні записки та інформації;

2) повертати виконавцям документи та вимагати їх доопрацювання у випадках порушення встановленого порядку роботи з документами;

3) ініціювати запити та одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів апарату райдержадміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрації,  інших органів виконавчої влади в районі, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади;

4) залучати спеціалістів структурних підрозділів апарату райдержадміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрації, інших органів виконавчої влади в районі, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для визначення і розгляду питань, що належать до їх компетенції, підготовки проектів розпоряджень та інших документів, а також для розробки й здійснення заходів, що проводяться відділом згідно з покладеним  на нього обов’язків;

5) проводити перевірки в структурних підрозділах апарату райдержадміністрації, структурних підрозділах райдержадміністрації, інших органів виконавчої влади в районі та в органах місцевого самоврядування з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, в тому числі з питань виконання документів та стану роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів обласних, районних та  сільських рад;

6) перевіряти повноту та своєчасність усунення порушень та недоліків, виявлених попередніми перевірками в структурних підрозділах апарату райдержадміністрації, структурних підрозділах райдержадміністрації, інших органах виконавчої влади в районі з  питань, що належать до компетенції відділу;

7) брати участь у засіданнях колегії райдержадміністрації, нарадах, що проводяться в структурних підрозділах райдержадміністрації, інших органах виконавчої влади з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади;

8) організовувати наради, консультації, семінари, наради, методичні рекомендації з питань, що належать до компетенції відділу;

9) організовувати та проводити заняття з державними службовцями структурних підрозділів апарату райдержадміністрації з питань, що належать до компетенції відділу;

10) вносити пропозиції щодо зняття з контролю чи продовження строків виконання документів та реагування на запити, звернення громадян, запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад;

11) вносити пропозиції щодо заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших посадових осіб райдержадміністрації;

12) одержувати в установленому чинним законодавством порядку:

статистичні дані від місцевих органів державної статистики (безоплатно), необхідні для виконання покладених на відділ завдань;

обов’язкові примірники друкованих видань, що видаються або виготовляються, видавничими організаціями, поліграфічними підприємствами району для здійснення аналізу та моніторингу громадсько-політичної ситуації в районі;

13) вносити в установленому порядку пропозиції щодо:

удосконалення роботи райдержадміністрації в інформаційній і видавничій сферах, а також з питань комунікацій з громадськістю, міжнаціональних відносин;

- скасування прийнятих місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами рішень, що суперечать чинному законодавству України з питань, що належать до компетенції відділу;

14) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

15) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації в інформаційній сфері;

16) за дорученням голови райдержадміністрації утворювати координаційні ради, експертні та робочі групи для супроводу виконання державних та регіональних програм і проектів, що належать до компетенції відділу, залучати спеціалістів до роботи в цих радах (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану й складання прогнозів соціально-економічного розвитку та суспільно-політичних відносин у регіоні;

17) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системи зв’язку й комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

7. Робота відділу проводиться відповідно до річного та місячних планів, що затверджуються головою, першим заступником голови райдержадміністрації.

Відділ  в установленому чинним законодавством порядку та в межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації та її апаратом, органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, ЗМІ та видавництвами, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної й узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації згідно з чинним законодавством про державну службу в установленому порядку.

Інші працівники відділу, посади яких віднесено до категорії посад державних службовців, призначаються та звільняються з посад головою райдержадміністрації за пропозицією начальника відділу, узгодженою з керівником апарату, в порядку визначеному чинним законодавством про державну службу.

Працівники відділу, посади яких не віднесено до категорії посад державних службовців, приймаються на роботу та звільняються з роботи головою райдержадміністрації за пропозицією начальника відділу, в порядку, визначеному Кодексом законів про працю України.

9. Начальник відділу:

1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в відділі;

2) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями за дорученням  керівництва райдержадміністрації;

3) підписує доповідні записки, інформаційні та інші документи, що виходять (подаються, надсилаються) за межі відділу;

4) подає на затвердження райдержадміністрації положення про відділ;

5) затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

6) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

7) вживає заходи щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

8) звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на відділ завдань і затверджених планів роботи;

9) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

10) бере участь у засіданнях консультативно-дорадчих органів, інших допоміжних органів, комісій райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування;

11) розпоряджається коштами в межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису відділу;

12) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетенції державних службовців відділу;

13) забезпечує в межах своєї компетенції збереження у відділі державної таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;

14) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавчої дисципліни;

15) здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.

10. Працівники відділу зобов’язані дотримуватися етики державного службовця, правил внутрішнього трудового розпорядку, сумлінно та вчасно виконувати свої посадові обов’язки.

11. Структура та штатний розпис відділу визначається головою райдержадміністрації при затвердженні загальної структури чисельності та фонду оплати праці працівників апарату.

12. Положення про відділ затверджується розпорядженням райдержадміністрації. Посадові інструкції працівників відділу затверджуються керівником апарату райдержадміністрації.

13. Матеріальні, соціально-побутові, трудові права працівників відділу забезпечуються відповідно до чинного законодавства.

14. Апарат райдержадміністрації створює умови для нормальної роботи, підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, відповідно обладнаним місцем збереження документів, канцелярським приладдям, а також законодавчими та нормативними актами і довідковими матеріалами.

15. Покладання на відділ обов’язків, що не стосуються діяльності відділу не допускаються.