Категорії

Взаємодія з правоохоронними органами

План роботи спостережної комісії при Золотоніській райдержадміністрації на 2015 рік

Про спостережну комісію районної державної адміністрації 

Положення про спостережну комісію райдержадміністрації

 

1. Це положення визначає завдання, функції та повноваження спостережної комісії райдержадміністрації.

2. Спостережна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України „Про місцеві державні адміністрації”, іншими актами законодавства а також цим положенням.

3. Основними завданнями спостережної комісії є:

3.1. Організація громадського контролю за дотриманням прав і законних інтересів засуджених та осіб звільнених від покарання;

3.2. Організація виховної роботи з особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання, та громадського контролю за їх поведінкою протягом невідбутої частини покарання;

3.3. Надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненими від відбування покарання;

4. Відповідно до покладених завдань, спостережна комісія:

4.1. Разом з органами виконання покарань вносить до суду за місцем відбування покарання засудженими подання щодо:

- умовно-достроково звільнення від відбування покарання або заміни невідбутої частини покарання більш м’ягким;

- звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років.

4.2. Сприяє адміністрації установ виконання покарань:

- у залученні громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, і організацій незалежно від форми власності та громадян до надання допомоги у створенні належних умов для тримання засуджених, їх матеріально-побутовому та медико-санітарному забезпеченні, здійсненні оздоровчо-профілактичних заходів;

- у створенні додаткових робочих місць для залучення засуджених до суспільно корисної праці;

4.3. На підставі інформації органів і установ виконання покарань веде облік осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання, організовує громадський контроль за поведінкою цих осіб та проведення виховних заходів за місцем їх роботи (навчання) і проживання протягом невідбутої частини покарання;

4.4. Здійснює заходи соціального патронажу щодо осіб, звільнених від відбування покарання;

4.5. Виконує інші функції відповідно до законодавства.

5. Спостережна комісія райдержадміністрації має право:

5.1. Доручати членам комісії брати участь у судових засіданнях під час розгляду спільно з органами виконання покарань подань щодо умовно-дострокового звільнення засуджених від відбування покарання, заміни невідбутої частини покарання більш м’ягким, звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років.

5.2. Подавати клопотання про помилування засуджених та висловлювати свою думку по суті клопотання про помилування, що подає засуджений через орган або установу виконання покарань.

5.3. Одержувати від громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів і установ виконання покарань, підприємств, установ, і організацій незалежно від форми власності інформацію і документи, необхідні для виконання покладених на спостережну комісію завдань.

5.4. Проводити особистий прийом засуджених, розглядати їх звернення та приймати рішення.

5.5. Заслуховувати на своїх засіданнях з питань, що належать до компетенції спостережних комісій, інформацію посадових осіб органів виконання покарань, підприємств, установ, і організацій незалежно від форм власності, які беруть участь у виправленні і ресоціалізації засуджених, вносити пропозиції щодо вдосконалення їх діяльності з питань дотримання прав і законних інтересів засуджених.

5.6. Доручати представникам громадських організацій і трудових колективів (за їх згодою) проводити виховну роботу та здійснювати контроль за поведінкою осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання, протягом невідбутої частини покарання, координувати проведення цієї роботи;

5.7. Заслуховувати на своїх засіданнях інформацію представників громадських організацій і трудових колективів, що здійснюють громадський контроль за особами умовно-достроково звільненими від відбування покарання, про їх роботу (навчання) та поведінку в побуті, у разі потреби, запрошувати та заслуховувати інформацію цих осіб;

5.8. Вносити на розгляд органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо:

- удосконалення діяльності органів виконання покарань з питань дотримання прав і законних інтересів засуджених;

- поліпшення на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності індивідуально-профілактичної та виховної роботи із засудженими до громадських або виправних робіт та особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання;

- організації трудового та побутового влаштування осіб, звільнених від відбування покарання, сприяння їх соціальній адаптації;

- забезпечення правового і соціального захисту персоналу органів виконання покарань.

Під час здійснення своїх повноважень спостережні комісії не вправі втручатися в оперативно-службову діяльність органів виконання покарань.

6. Головою спостережної комісії є заступник голови райдержадміністрації, відповідно до розподілу обов’язків. Голова спостережної комісії організовує та координує її роботу, забезпечує регулярне проведення засідань комісії, визначає коло питань, підлягаючих розгляду на чергових засіданнях.

Секретар комісії готує на розгляд на засіданнях плани роботи комісії, дає доручення членам комісії та перевіряє їх виконання.

Голова спостережної комісії, його заступник, секретар та члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

7. Спостережна комісія утворюється строком на три роки. Райдержадміністрація повідомляє у засобах масової інформації про припинення повноважень комісії не пізніше ніж за три місяці до цього, а також про дострокове припинення членом комісії своїх повноважень.

8. Повноваження члена спостережної комісії припиняються достроково:

- за його заявою;

- за зверненням громадської організації, органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи або організації, що рекомендували особу до складу комісії;

- у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком щодо нього.

9. Організаційною формою роботи спостережної комісії є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.

Засідання спостережної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше як половина її складу.

10. На засідання спостережної комісії можуть бути запрошені представники громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прокуратури, інших правоохоронних органів та громадяни.

11. Під час розгляду на засіданнях спостережної комісії матеріалів стосовно засуджених присутність органу або установи виконання покарань є обов’язковою.

12. Голова спостережної комісії:

12.1 Організовує роботу комісії, розподіляє обов’язки між її членами, контролює та перевіряє їх виконання;

12.2. Забезпечує підготовку та затверджує план роботи комісії на півріччя (рік), визначає коло питань, які підлягають розгляду на черговому засіданні;

12.3. Бере участь у засіданнях комісій установ виконання покарань, які розглядають питання щодо зміни умов тримання засуджених, умовно-дострокового звільнення їх від відбування покарання більш м’ягким, звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років та інформує про результати членів спостережної комісії;

12.4. Представляє комісію з питань, що належать до її компетенції в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, в установах і організаціях незалежно від форм власності;

12.5. Щороку інформує громадськість через засоби масової інформації про результати діяльності комісії та подає відповідний звіт органу, який її утворив.

13. Спостережна комісія з питань, що належить до її компетенції, приймає рішення відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

14. Постанова спостережної комісії може бути оскаржена до райдержадміністрації або до суду.