Категорії

Положення про відділ державної реєстрації райдержадміністрації

 

1. Відділ державної реєстрації райдержадміністрації (далі - відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації для здійснення функцій і повноважень, делегованих державою в питаннях державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, підзвітний та підконтрольний голові райдержадміністрації, першому заступнику голови райдержадміністрації та Представництву Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Черкаській області

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, актами Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, розпорядженнями обласної та районної державних адміністрацій та іншими нормативними актами.

3. Основними завданнями відділу є:

3.1. Здійснення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

3.2. Здійснення реєстраційних дій, передбачених Законом України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”;

3.3. Взаємодія в порядку, визначеному законодавством, з органами статистики, державної податкової служби, Пенсійним фондом України, фондами соціального страхування при вирішенні питань постановки на облік, зняття з обліку в цих органах зареєстрованих юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

3.4. Організація формування та зберігання протягом встановленого законодавством терміну державним реєстратором реєстраційних справ та подальшої передачі ним таких справ до архівної установи, відповідно до діючого законодавства;

3.5. Забезпечення проведення у встановленому законодавством порядку виїмки, витребування документів з реєстраційних справ;

3.6. Організація передачі, відповідно до законодавства, державним реєстратором реєстраційних справ у разі зміни місцезнаходження юридичної особи, місця проживання фізичної особи-підприємця;

3.7. Забезпечення надання державним реєстратором довідок, витягів та виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

4. Відділ, відповідно до покладених на нього завдань, забезпечує:

4.1. Державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

4.2. Резервування найменувань юридичних осіб;

4.3. Передачу, в установленому порядку, органам статистики, державної податкової інспекції, Пенсійному фонду України, фондам соціального страхування повідомлень та відомостей з реєстраційних карток про вчинення реєстраційних дій, відповідно до Закону, у тому числі, щодо створення або ліквідації відокремлених підрозділів юридичних осіб;

4.4. Формування, ведення та зберігання реєстраційних справ;

4.5. Оформлення та видачу свідоцтв про державну реєстрацію та їх заміну;

4.6. Надання, у встановленому порядку, довідок, витягів та виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

4.7. Державну реєстрацію змін до установчих документів юридичних осіб та змін до відомостей про фізичних осіб-підприємців;

4.8. Скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

4.9. Внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо припинення юридичної особи, а також запису щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця, що не пов’язано з їх банкрутством;

4.10. Внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення суду щодо порушення провадження у справі про банкрутство;

4.11. Заповнення, згідно судового рішення, державним реєстратором реєстраційної картки про ліквідацію юридичної особи-банкрута, а також реєстраційної картки про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця, визнаного банкрутом та внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення такої юридичної особи чи про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця у зв’язку з визнання його банкрутом;

4.12. Внесення, згідно судового рішення, до Єдиного державного реєстру запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи чи відміну державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця;

4.13. Державну реєстрацію припинення юридичних осіб за рішенням засновників та державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичними особами-підприємцями за власним рішенням;

4.14. Включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

4.15. Проведення за вмотивованою постановою слідчого виїмок документів з реєстраційних справ, а також витребування документів з реєстраційних справ на підставі актів суду;

4.16. Передачу реєстраційних справ, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи, зміни місця проживання фізичної особи-підприємця, утворення, зміни меж або ліквідації адміністративно-територіальної одиниці;

4.17. Внесення до Єдиного державного реєстру запису про внесення змін до відомостей про юридичну особу;

4.18. Розгляд звернень, запитів, заяв, скарг та інших документів юридичних та фізичних осіб з питань, що відносяться до компетенції відділу;

4.19. Представництво в судових органах інтересів державного реєстратора у справах з питань, пов’язаних з державною реєстрацією юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

4.20. Внесення пропозицій з питань вдосконалення роботи щодо реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

4.21. Розгляд звернень громадян та прийом громадян;

4.22. Виконання інших функцій, що випливають з покладених на нього завдань.

5. Відділ має право:

5.1. Залучати (за погодженням з їх керівниками) спеціалістів інших структурних підрозділів, підприємств, установ і організацій для розгляду питань, що належать до його компетенції;

5.2. Одержувати, в установленому порядку, від інших органів виконавчої влади, підприємств і організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

5.3. Скликати, в установленому порядку, наради з питань, що належать до його компетенції.

6. Відділ очолює начальник відділу, державний реєстратор.

7. Начальник відділу, державний реєстратор призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації за погодженням з Держкомпідприємництвом, згідно чинного законодавства.

8. Начальник відділу ,державний реєстратор:

8.1. Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю відділом і персонально відповідає за виконання покладених на відділ завдань;

8.2. Планує роботу відділу і забезпечує виконання перспективних і поточних планів його роботи;

8.3. Розробляє посадові інструкції працівників відділу, забезпечує дотримання ними правил внутрішнього трудового розпорядку;

8.4. Забезпечує опрацювання і підготовку документів з питань, віднесених до компетенції відділу;

8.5. Забезпечує розгляд звернень, запитів, заяв, скарг та інших документів юридичних і фізичних осіб з питань, що відносяться до компетенції відділу, підготовку та надання відповідей на них;

8.6. Вирішує питання взаємодії відділу з органами статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування та іншими органами державної влади та місцевого самоврядування;

8.7. Здійснює інші доручення голови та першого заступника голови райдержадміністрації.

9. Матеріально-технічне забезпечення відділу здійснює райдержадміністрація. Кошторис та штатний розпис відділу затверджується, у встановленому порядку, головою райдержадміністрації, в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.

10. Начальник відділу, державний реєстратор має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.