Категорії

Положення

Буклет до 90-річчя Золотоніського району

 

 

Положення

про територіальний центр соціального обслуговування

(надання соціальних послуг) в Золотоніському районі

 

1. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в Золотоніському районі (далі - територіальний центр) є бюджетною установою, рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації якої приймає районна державна адміністрація.

Територіальний центр утворюється для здійснення соціального обслуговування та надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування.

Територіальний центр є правонаступником усіх майнових та особистих немайнових прав та обов’язків територіального центру управління праці та соціального захисту населення Золотоніської райдержадміністрації.

2. Територіальний центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету міністрів України, наказами Мінпраці, актами інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також цим Положенням про територіальний центр, розробленим відповідно до Типового положення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року № 1417 „Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)”.

3. Територіальний центр проводить свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання стандартів якості, відповідальності за дотримання етичних і правових норм.

4. На соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) в територіальному центрі мають право:

4.1. Громадяни похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;

4.2. Громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення, нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї.

5. Територіальний центр утворюється за наявності необхідної матеріально-технічної бази, зокрема приміщень, що відповідають будівельним, технічним, санітарно-гігієнічним нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам відповідно до законодавства.

6. Положення про територіальний центр затверджується районною державною адміністрацією.

7. Головним розпорядником бюджетних коштів територіального центру є управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, яке координує його діяльність та здійснює організаційно-методичне забезпечення.

8. Кошторис, штатний розпис та структуру територіального центру затверджує начальник управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.

9. Для забезпечення реалізації соціальної політики щодо соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальний центр взаємодіє із структурними підрозділами райдержадміністрації та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності.

10. Основними завданнями територіального центру є:

10.1. Виявлення громадян, зазначених у пункті 4 цього Положення, формування електронної бази даних таких громадян, визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг);

10.2. Забезпечення якісного соціального обслуговування (надання соціальних послуг) як на безоплатній так і на платній основі;

10.3. Установлення зв'язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує територіальний центр, з метою сприяння в здійсненні соціального обслуговування (наданні соціальних послуг) громадянам, зазначеним у пункті 4 цього Типового положення.

11. У територіальному центрі можуть утворюватися такі структурні підрозділи :

11.1. Відділення (не менш як два, різного спрямування):

- соціальної допомоги вдома;

- соціально-побутової адаптації;

- стаціонарне для постійного або тимчасового проживання (за потребою);

- організації та надання благодійної допомоги та оздоровчих міроприємств;

- соціально-медичних послуг;

11.2. Інші підрозділи, діяльність яких спрямована на здійснення соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадянам, зазначеним у пункті 4 цього Положення.

Територіальний центр має право створювати, в разі потреби, в сільських населених пунктах району робочі місця соціальних працівників (соціальних робітників) для соціального обслуговування ( надання соціальних послуг ) громадян, зазначених у пункті 4 цього Положення, за їх місцем проживання.

12. Територіальний центр очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади, в установленому порядку, головою районної державної адміністрації за пропозицією управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, погодженою з Головним управлінням праці та соціального захисту населення облдержадміністрації.

Посаду директора територіального центру може займати особа, яка має відповідну вищу освіту і стаж роботи на керівній посаді не менш як п'ять років.

13. Директор територіального центру:

13.1. Організовує роботу територіального центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, визначає ступінь відповідальності працівників;

13.2. Затверджує посадові обов'язки заступника директора і керівників структурних підрозділів та інших працівників територіального центру;

13.3. Координує діяльність структурних підрозділів територіального центру;

13.4. Подає пропозиції щодо штатного розпису, кошторису витрат центру;

13.5. Укладає договори, діє від імені територіального центру і представляє його інтереси;

13.6. Розпоряджається коштами територіального центру в межах затвердженого кошторису витрат та відповідно до їх цільового призначення, в тому числі на оплату:

13.6.1. Проведення щорічного профілактичного медичного огляду соціальних працівників та соціальних робітників територіального центру, які безпосередньо надають соціальні послуги;

13.6.2. Придбання для соціальних працівників та соціальних робітників спецодягу, взуття, велосипедів, проїзних квитків (або грошової компенсації за їх придбання);

13.6.3. Придбання для оснащення структурних підрозділів територіального центру автотранспорту, засобів пересування, спеціальних засобів для догляду і самообслуговування;

13.6.4. Підвищення кваліфікації осіб, які надають соціальні послуги;

13.7. Призначає в установленому порядку на посади і звільняє з посад працівників територіального центру, погоджує кандидатури заступника директора та завідувачів відділень з управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації;

13.8. Видає, у межах своєї компетенції, накази (в тому числі щодо здійснення (припинення) обслуговування громадян), організовує і контролює їх виконання;

13.9. Розробляє і подає на затвердження райдержадміністрації проект положення про територіальний центр;

13.10. Затверджує положення про структурні підрозділи територіального центру.

14. Територіальний центр утримується за рахунок коштів, які відповідно до Бюджетного кодексу України виділяються з місцевих бюджетів на соціальний захист населення та враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами в межах затверджених сесією районної ради бюджетних призначень на відповідний період та інших надходжень, у тому числі від діяльності його структурних підрозділів, від надання платних соціальних послуг, а також благодійних коштів громадян, підприємств, установ та організацій.

15. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників територіального центру затверджуються управлінням праці та соціального захисту населення .

Умови оплати праці працівників територіального центру та штатна чисельність визначаються відповідно до законодавства з питань оплати праці, норм часу, чисельності та типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру, що затверджуються наказами Міністерства праці та соціальної політики України.

16. Для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальний центр має право залучати на договірних засадах інші підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів.

17. Територіальний центр має право в установленому порядку отримувати гуманітарну та благодійну допомогу, в тому числі із-за кордону, яка використовується для надання допомоги громадянам, зазначеним у пункті 4 цього Положення, та поліпшення матеріально-технічної бази територіального центру.

18. Перевірка роботи та контроль за організацією діяльності, пов'язаної із соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), структурних підрозділів територіального центру, ревізія фінансово-господарської діяльності центру проводяться відповідно до законодавства України.

19. Територіальний центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із своїм найменуванням, штампи та бланки.