Категорії

Положення про відділ освіти районної державної адміністрації

 

1. Відділ освіти Золотоніської районної державної адміністрації (далі відділ освіти) є структурним підрозділом державної адміністрації, утворюється райдержадміністрацією, підпорядкований голові цієї адміністрації та Головному управлінню освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації.

2. Відділ освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, наказами начальника Головного управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, розпорядженнями Золотоніської районної державної адміністрації, а також цим положенням.

3. Основними завданнями відділу освіти є:

- реалізація державної політики в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району;

- забезпечення реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти і здійснення контролю за повсюдним охопленням учнів різними формами її здобуття; 

- здійснення управління закладами освіти, що перебувають в комунальній власності району, координація діяльності закладів освіти, що засновані на інших формах власності і знаходяться в межах території Золотоніського району;

- зміцнення матеріальної бази навчальних закладів району;

- забезпечення аналізу стану освіти в районі;

- навчально-методичне та кадрове забезпечення навчальних закладів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- здійснення контролю за дотриманням законодавства з питань освіти, державного стандарту загальної середньої освіти всіма загальноосвітніми навчальними закладами, розташованими на території району;

- участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;

- проведення ліцензування та атестації загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих на території Золотоніського району, оприлюднення результатів ліцензування та атестації;

- забезпечення соціального захисту, охорони життя і здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу у освітніх закладах району.

4. Відділ освіти відповідно до покладених на нього завдань:

- здійснює керівництво роботою навчальних закладів, що належать до сфери управління органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- визначає потребу у навчальних закладах, заснованих на комунальній формі власності, подає пропозиції щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних колективів;

- готує проекти про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами території обов’язкового обслуговування дітей шкільного віку та ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку, контролює виконання вимог щодо навчання всіх дітей шкільного віку в загальноосвітніх навчальних закладах;

- вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення навчальних закладів для дітей шкільного віку, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організовує їх навчання та виховання у загальноосвітніх закладах і спеціальних навчальних закладах;

- вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення вечірніх шкіл, класів, груп з очною, заочною формою навчання при загальноосвітніх навчальних закладах та створює умови для прискореного отримання бажаючими повної загальної середньої освіти, складання іспитів, екзаменів;

- забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної, надання можливостей навчатись у загальноосвітніх навчальних закладах рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних навчальних закладах;

- забезпечує виконання освітніх та наукових програм відродження і розвитку національної культури;

- сприяє задоволенню освітніх запитів національних меншин, які проживають у районі;

- сприяє органам опіки і піклування у влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування та неповнолітніх, які не мають належних умов для виховання у сім'ях, до дитячих інтернатних закладів, забезпечує захист особистих прав неповнолітніх, які потребують соціальної допомоги;

- координує роботу навчальних закладів щодо запобігання бездоглядності та правопорушенням серед неповнолітніх, створює в районі розгалуджену службу соціально-педагогічного патронажу;

- забезпечує утворення психологічної служби в навчальних закладах;

- координує роботу навчальних закладів, сімей та громадськості, пов’язану з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля;

- здійснює контроль за організацією безкоштовного регулярного підвезення до місця навчання та проживання учнів (вихованців), які проживають у сільській місцевості;

- організовує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок бюджету та залучених коштів;

- вносить пропозиції щодо організації безкоштовного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів;

- сприяє навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню загальноосвітніх закладів;

- впроваджує навчальні плани і програми, рекомендовані Міністерством освіти України, затверджує навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів, вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм, запровадження новітніх педагогічних технологій;

- організовує навчання обдарованих дітей, здійснює заходи, спрямовані на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді;

- вносить пропозиції до районної державної адміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування про відкриття профільних класів, шкіл нового типу (гімназії, колегіуми, ліцеї, школи-комплекси, спеціалізовані школи тощо), їх матеріальну підтримку, проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів, створює міжшкільні навчально-виробничі комбінати, центри дитячої та юнацької творчості, клуби допризовної підготовки тощо;

- забезпечує організацію роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи у навчальних закладах, здійснює науково-методичне забезпечення цієї роботи; 

- видає інформаційно - методичні бюлетені;

- сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об'єднань, товариств;

- координує роботу, пов’язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів;

- забезпечує контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та надає практичну допомогу у проведенні відповідної роботи;

- організує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо - зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;

- забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі загальноосвітніх навчальних закладів, введенням в дію нових приміщень, комплектуванням меблями, обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками; погоджує проекти будівництва загальноосвітніх навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню, контролює використання капітальних вкладень та залучених коштів;

- формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту та забезпечує ними навчальні заклади;

- подає районній державній адміністрації пропозиції щодо оптимізації мережі дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів; 

- прогнозує потреби району у педагогічних працівниках і спеціалістах, укладає договори з педагогічними навчальними закладами на їх підготовку, проводить аналіз стану підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів, бере участь у розробленні програм розвитку педагогічної освіти;

- організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- проводить атестацію педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів у межах своєї компетенції;

- сприяє наданню педагогічним працівникам пільг, передбачених законодавством, вживає заходів щодо соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

- розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти;

- вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування загальноосвітніх навчальних закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання;

- контролює створення у загальноосвітніх навчальних закладах фонду загального обов’язкового навчання (фонду всеобучу), який формується за рахунок коштів бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та інших джерел, для задоволення матеріально-побутових потреб учнів;

- контролює дотримання навчальними закладами державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня та профілю навчання;

- інспектує навчальні заклади, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

- проводить атестацію навчальних закладів району (не рідше ніж один раз на 10 років) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти;

- надає в установленому порядку статистичну звітність про стан розвитку освіти в районі, організує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних; інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти в районі (не рідше ніж один раз на рік);

- взаємодіє з органами громадського самоврядування;

- проводить експертну оцінку статутів навчальних закладів (крім вищих) комунальної та інших форм власності, їх підготовки для реєстрації місцевими органами виконавчої влади;

- забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, вживає заходи до усунення недоліків в роботі;

5. Відділ має право:

- залучати до розроблення районної програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів;

- брати участь в утворенні і ліквідації навчальних закладів та установ освіти всіх форм власності;

- скликати районні (у тому числі, щороку серпневі) конференції педагогічних працівників, проводить семінари, наради керівників навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції;

- вносити органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, брати участь у формуванні бюджету освітньої галузі району;

- зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням своїх повноважень;

- укладати в установленому порядку угоди про співробітництво; налагоджувати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

6. Відділ освіти, в процесі виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з іншими підрозділами державної адміністрації та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами організаціями, об’єднаннями громадян, розташованими на відповідній території, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали необхідні для виконання покладених на нього завдань.

7. Відділ освіти очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Золотоніської районної державної адміністрації за погодженням з начальником Головного управління освіти і науки обласної державної адміністрації.

    Особа, яка призначається на посаду начальника, повинна мати вищу педагогічну освіту і стаж керівної роботи в навчальних закладах на менше як 3 роки.

8. Начальник відділу освіти може мати заступника, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Золотоніської районної державної адміністрації за поданням начальника відділу і за погодженням з начальником Головного управління освіти і науки обласної державної адміністрації.

9. Начальник відділу освіти:

- здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує виконання покладених на відділ завдань, визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності заступника начальника відділу та його працівників;

- представляє інтереси району в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами;

- подає на затвердження голови Золотоніської районної державної адміністрації проект кошторису доходів і видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників відділу;

- затверджує положення про підрозділи і служби районного відділу, функціональні обов’язки його працівників;

- затверджує програми і плани роботи відділу, розглядає та затверджує звіт про їх виконання; 

- розпоряджається коштами, які виділяються на утримання відділу, планує роботу відділу і аналізує стан її виконання;

- видає у межах компетенції відділу накази, організовує і контролює їх виконання;

- затверджує договори про співробітництво, взаємовідносини з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;

- призначає на посаду і звільняє з посади працівників відділу, керівників навчальних закладів і установ освіти комунальної форми власності;

- заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників апарату, керівників навчальних закладів та установ освіти

10. Накази начальника відділу освіти, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані головою Золотоніської районної державної адміністрації або оскаржені у судовому порядку.

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції відділу освіти, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у відділі освіти утворюється колегія. Склад колегії затверджується розпорядженням Золотоніської районної державної адміністрації за поданням начальника відділу.

12. Рішення колегії реалізуються через накази начальника відділу освіти.

13. Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників при відділі освіти утворюється районний методичний кабінет, який є структурним підрозділом відділу, діє відповідно до Положення про нього.

14. Для обслуговування експлуатації котелень, теплогенераторних, модулів, мереж тепло-, водопостачання і водовідведення, електропостачання, забезпечення паливом і пальним, проведення будівельних і ремонтних робіт, технічне обслуговування транспортних засобів та медичний огляд водіїв та учнів, організації роботи з охорони праці та пожежної безпеки на об’єктах інфраструктури закладів освіти району, при відділі освіти може створюватися інженерно-технічний підрозділ, який діє відповідно Положення про нього. 

15. При відділі освіти може створюватись рада керівників навчальних закладів, інші громадські ради, комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості.

16. Відділ освіти фінансується за рахунок коштів державного бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділу та видатки на його утримання затверджуються головою Золотоніської районної державної адміністрації.

17. Структуру і штатний розпис підрозділів відділу освіти затверджує начальник відділу в межах встановленої граничної чисельності працівників, фонду оплати праці.

18. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.