Категорії

Структура відділу освіти Золотоніської райдержадміністрації

 

 

№ п/п

Посада

ПІБ

Телефон

1.

Начальник відділу

Денисенко Валентина Василівна

2-11-03

2.

Головний спеціаліст

Хилько Валентина Олексіївна

2-11-03

3.

Провідний спеціаліст

Марусіна Лариса Миколаївна

2-11-03

4.

Головний бухгалтер

Валова Катерина Григорівна

2-11-66

5.

в.о.начальника інженерно-технічного підрозділу

Бєлік Андрій Юрійович

2-14-98

6.

Завідувач районним методичним кабінетом

Лисак Тетяна Олександрівна

2-14-84

 

 

  Графік особистого прийому громадян начальником та спеціалістами

відділу освіти райдержадміністрації

 

Посада

ПІБ

Дні місяця

Години прийому

Начальник відділу

Денисенко Валентина Василівна

вівторок-четвер

10:00 до 13:00

14:00 до 17:00

Головний спеціаліст відділу

Хилько Валентина Олексіївна

понеділок – четвер

п’ятниця

8:00 до 17:15

8:00 до 16:00

Провдний спеціаліст відділу

Марусіна Лариса Миколаївна

понеділок – четвер

п’ятниця

8:00 до 17:15

8:00 до 16:00

 

 

 

Пріоритетні  напрямки  розвитку освіти  Золотоніського району

 

      У ГАЛУЗІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВТТИ:

 

1.   Забезпечити якість дошкільної освіти відповідно до контексту Концепції Нової української школи та змісту Базового компонента дошкільної освіти, навчальних програм розвитку та виховання дітей дошкільного віку.

2.    В організації дошкільної освіти забезпечити реалізацію принципів демократизації, гуманізації, індивідуалізації педагогічного процесу, спрямованого на становлення і повноцінний розвиток життєво компетентної творчої особистості з раннього дитинства, формування національно-патріотичної компетентності дітей дошкільного віку, виховання морально-духовних цінностей.

3.    Урізноманітнювати моделі організації дошкільної освіти, забезпечити приведення мережі дошкільних навчальних закладів у відповідність до потреб населення.

4.    Упроваджувати новітні технології, що сприяють розвитку особистості дошкільника.

5.    Розглянути можливість упровадження у дошкільних навчальних закладах ефективних моделей інклюзивної освіти.

6.    Співпрацювати із соціально-психологічною та логопедичною службами щодо створення у дошкільному навчальному закладі атмосфери емоційного благополуччя всіх учасників освітнього процесу.

7.    Упроваджувати ефективні технології соціально-педагогічного патронажу сім’ї, медико-психологічного супроводу розвитку дитини, надання методичної і консультаційної допомоги батькам у родинному вихованні дитини.

8.    Стимулювати підвищення власного освітньо-кваліфікаційного рівня керівниками та педагогічними працівниками дошкільних навчальних закладів та дошкільних підрозділів НВК.

 

  У ГАЛУЗІ ПОЧАТКОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ:

 

1.Проводити  систематичну  підготовку  вчителів початкових класів до роботи в умовах 

   Нової української школи.

2.Затвердити план заходів відділу освіти щодо реалізації даного питання.

3.Запроваджувати інноваційні підходи до організації дієвої системи підвищення компетентності педагогів, модернізації вже наявної системи, створення умов  для самоорганізації, самовдосконалення, самоосвіти вчителя. 

4.Сприяти розвитку та вдосконаленню професійної компетентності вчителів через внутрішкільне управління, орієнтоване на конкретного вчителя, його потреби, які витікають із завдань, поставлених перед ним реформою.

5.Спрямовувати роботу вчителів через мотивацію на ефективну, самокеровану, індивідуальну, колективну діяльність із піднесенням професійної компетентності на більш високий рівень.

6.Направляти  методичну  роботу з педагогічними кадрами  на доведення нових підходів до визначення ролі вчителя в освітньому процесі, за яким йому буде надано академічну свободу.

7.Забезпечувати ефективну освітню діяльність закладів освіти через внутрішньошкільну та  районну методичну роботу.

8.Організовувати проведення  моніторингу з метою виявлення  рівня обізнаності учителів зі змістом Концепції реалізації державної політики у реформуванні загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2019 р, Закону України «Про освіту», рівня їх психологічної, інформаційної, технологічної готовності  до роботи в нових умовах, знань і умінь забезпечення компетентнісного підходу до освітнього процесу, можливості  реалізації ідей реформи, успішного виконання оновлених програм.

9.Забезпечувати навчальне середовище для реалізації концепції «Нова українська школа» у 1-х класах ЗЗСО  відповідно до вимог.

10.Спрямовувати планування і дизайн освітнього простору закладів  освіти на розвиток дитини та мотивації її до навчання.

11.Зосереджувати особливу увагу на такі аспекти як розвиток професійних компетенцій педагогічних працівників з метою покращення надання освітніх послуг, активне впровадження сучасних  інноваційних технологій,  вивчення, пропаганда та впровадження  передового педагогічного досвіду вчителів району та області.

12.Проводити семінари-тренінги щодо підготовки вчителів, які будуть працювати з першокласниками в умовах Нової української школи.

 

                                У ГАЛУЗІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ:

 

1.    Спрямувати освітню діяльність педагогічних працівників на формування в учнів ключових компетентностей у відповідності до Концепції Нової української школи.

2.    Забезпечити реалізацію необхідних організаційно-педагогічних заходів для успішного науково-методичного та навчально- методичного супроводу навчально-виховного процесу.

3.    Упроваджувати сучасні методики виявлення, навчання, виховання та соціально-педагогічної підтримки обдарованих учнів.

4.    Системно і цілеспрямовано використовувати потенціал шкільної історії, української літератури та інших суспільствознавчих предметів щодо формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної, соціальної держави.

5.    Працювати над удосконаленням навчально-методичного забезпечення із кожного предмета та методики його викладання.

6.    Активізувати роботу з обдарованими і талановитими дітьми, створювати умови для розвитку їх творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти та самореалізації.

7.    Забезпечити вільний доступ учасників навчально-виховного процесу до комп’ютерної техніки та глобальної мережі Інтернет; здійснювати впровадження у навчально-виховний процес сучасних педагогічних програмних засобів навчання.

8.    Налагодити функціонування дистанційних предметних шкіл для учнів на період карантину або з метою підготовки до олімпіад.

9.    Забезпечити Інтеграцію дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітній простір шляхом створення умов для їх навчання в інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів.

10.    З метою реалізації компетентністного підходу, моніторингу навчальної діяльності учнів, створити банк компетентнісних завдань на предметному та міжпредметних рівнях.

11.    Враховуючи сучасні тенденції щодо запровадження SТЕМ-освіти, забезпечити відповідне навчання учителів у курсовий та міжкурсовий період на базі КНЗ “Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської районної ради».

12.   Організувати міжшкільні експериментальні майстерні для допомоги учням у набутті природничих компетентностей через можливість участі у проектній та експериментальній діяльності, написанні робіт МАН, підготовці до олімпіад та турнірів.

13.    З метою успішної адаптації старшокласників до дорослого фінансового життя запровадити у старших класах курс «Фінансової грамотності» за рахунок варіативної складової навчальних планів.

14.    Створювати умови для особистісно орієнтованої системи неперервної освіти, метою якої є надання педагогам широких можливостей для оновлення, поглиблення, удосконалення професійної компетентності через запровадження різних форм курсової підготовки і організації науково-методичної роботи у міжкурсовий період.

15.     Удосконалювати роботу з підготовки педагогічних працівників району до участі в конкурсі «Учитель року» та інших професійних змаганнях.

16.    Активно висвітлювати здобутки та ініціативи свого навчального закладу у веб-середовищі.

 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ЯКІСНУ ОСВІТУ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ:

 

1.    Популяризувати інклюзивну форму навчання для дітей з особливими освітніми потребами серед батьків.

2.    Здійснити психологічну та науково-методичну підготовку педагогічних кадрів для забезпечення інклюзивної освіти.

3      Для запровадження інклюзивного навчання створити відповідні умови (доступність будівель та приміщень, використання адекватних форм і методів освітньої роботи, психолого-педагогічний супровід). Забезпечити можливості вибору батьками освітньої установи та навчальної програми відповідно до індивідуальних особливостей дитини.

4.    Сприяти організації соціальної взаємодії між здоровими дітьми та дітьми з особливостями психофізичного розвитку, спрямованої на гармонізацію дитячих взаємовідносин.

5.    Забезпечити соціально-педагогічний захист дітей від будь-яких форм насильства.

6.    Сприяти соціалізації дітей з особливими освітніми потребами шляхом залучення їх до гурткової роботи, позакласних та позашкільних заходів.

7.    Співпрацювати з батьківською спільнотою та громадськими організаціями щодо підтримки та допомоги у розвитку інклюзивної моделі навчання дітей з особливими освітніми потребами.

 

МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ:

 

1.    Спрямувати діяльність педагогічних працівників на реалізацію завдань Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 р.р.

2.    Посилити роботу з дітьми та молоддю з військово- патріотичного виховання як пріоритетного, зорієнтованого на формування у зростаючої особистості готовності до захисту Вітчизни, розвиток бажання здобувати військові професії, проходити службу в Збройних Силах України.

3.    Активізувати упровадження ефективних програм виховного спрямування, рекомендованих МОН України.

4.    Використовувати активні форми роботи, що передбачають самостійну або спільну роботу, набуття соціального досвіду, формування критичного мислення, відповідальність за свої дії та вчинки (громадська, волонтерська, пошукова, дослідницька, проектна діяльність).

5.    Налагодити міжвідомчу взаємодію щодо проведення профілактичної роботи з питань запобігання протиправній поведінці, алкогольній та наркотичній залежності дітей та  учнівської  молоді. Здійснювати підтримку та сприяти волонтерським проектам, іншій громадській діяльності та самоорганізації українських громадян, спрямованої на заохочення молоді до благодійних соціальних, інтелектуальних та творчих ініціатив і проектів на благо України.

6.    Забезпечити ефективне опанування учнями інтегрованого предмета «Основи здоров’я» на засадах активної співпраці, партнерства всіх учасників навчально-виховного процесу (учнів, педагогів, сім’ї та громади), що передбачає й уможливлює особистісно орієнтоване навчання, багатоваріантність форм різних видів діяльності учнів в тому числі й розвитку життєвих навичок; залучення до активної співпраці сім’ї та громади.

7.    Сприяти формуванню в учнів загальних уявлень про фізичну культуру, її значення в житті людини, збереження та зміцнення здоров’я, фізичного розвитку, розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок життєво необхідних рухових дій, використання їх у повсякденній та ігровій діяльності, розширення функціональних можливостей організму дитини через цілеспрямований розвиток основних фізичних якостей і природних здібностей, формування ціннісних орієнтацій щодо використання фізичних вправ як одного з головних чинників здорового способу життя, формування практичних навичок для самостійних занять фізичними вправами та проведення активного відпочинку.

8.    Забезпечувати участь учнів у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі „Сокіл” („Джура”), фізкультурно- оздоровчому патріотичному комплексі школярів України “Козацький гарт” тощо.

9.                Активізувати підготовку молоді до захисту життя і здоров’я, забезпечення власної безпеки і безпеки інших людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу, підготовки до служби у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, виконання військового обов’язку в запасі шляхом інтенсифікації навчально-виховного процесу при вивченні предмета «Захист Вітчизни» та проведенні заходів з військово- патріотичного виховання, лейтмотивом яких має стати любов до України, самовідданість і патріотизм її захисників, активна громадянська позиція українців, особиста відповідальність за долю держави.

10. Забезпечувати дотримання вимог нормативних документів щодо урочистого виконання Гімну України.

11. Урізноманітнювати заходи з військово-патріотичного виховання (проведення зустрічей з учасниками бойових дій, волонтерами, відвідування військовослужбовців, які отримали поранення внаслідок виконання бойових завдань у рамках проведення заходів із захисту Вітчизни від російської агресії та проходять реабілітацію, виступи дитячих творчих колективів, написання листів до воїнів у рамках Всеукраїнської акції «Лист пораненому» тощо).

 

 СТВОРЕННЯ КОМФОРТНОГО СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ШКОЛИ:

 

1.    Спрямувати діяльність педагогічних колективів закладів освіти району на реалізацію базових принципів концепції Нової української школи щодо забезпечення умов інтелектуального творчого розвитку усіх учасників  освітнього процесу на основі гуманізації освітньої взаємодії.

2.    Удосконалювати мотиваційну складову психолого-педагогічної підтримки ініціативності та активності учнів на засадах партнерської співпраці дітей, батьків та педагогів. Систематично поповнювати методичну базу тренінгових програм та методик із розвитку навичок інноваційної діяльності.

3.    Налагодити ефективну систему роботи щодо підвищення психологічної компетентності всіх учасників освітнього процесу з питань попередження та ефективного вирішення конфліктних ситуацій в шкільному колективі та, як наслідок, покращення психологічної атмосфери в школі, підвищення успішності школярів, позитивної мотивації до навчання, розвитку у них комунікативних та інших соціально значущих якостей особистості.

4.              Активно формувати психологічну компетентність освітян, їхню готовність до інноваційної діяльності, розвитку критичного мислення, трансверсального мислення, високої соціальної відповідальності на основі безперервної психолого-педагогічної освіти.

5.    Налагоджувати процеси інтеграції освітнього простору закладів освіти  району з європейськоюспільнотою на основі оптимізації якісних параметрів соціально - психологічної взаємодії усіх учасників освітнього процесу. Активізувати участь у міжнародних програмах, грантах, конференціях, онлайн-семінарах.

6.    Забезпечити належні умови для успішної самоосвітньої діяльності педагогічних працівників як неперервного процесу, зміст якого спрямовано на самопізнання та самовдосконалення учителем себе як педагога, людини, особистості, індивідуальності, на оволодіння інноваційними освітніми ідеями і технологіями, засобами творчої педагогічної діяльності.

7.    Сприяти розробці та реалізації індивідуальних програм особистісно-професійного саморозвитку на основі принципів свідомої перспективи, гнучкої системи самоосвіти, особистісного підходу.

8.    Сприяти збереженню та підтримці психологічного здоров’я педагогічних працівників, яке представлене такими показниками: гармонійність, адаптованість, врівноваженість, стійкість, узгодженість.

9.       Здійснювати психологічний супровід молодих учителів на етапі первинної професійноїадаптації та психологічну підтримку професійного розвитку досвідчених педагогів.

10.Забезпечити психологічний супровід роботи класних керівників з батьками учнів через

    організацію тренінгів, психологічних практикумів, круглих столів, консультацій, вебінарів,

    Інтернет-конференцій тощо.

11.Сприяти систематичній психолого-педагогічній просвіті батьків; з метою підвищення їх 

     психологічної культури та рівня психолого-педагогічних знань щодо особливостей  психічного   

     розвитку дітей різних вікових періодів використовувати традиційні та  інтерактивні форми 

     роботи.

12.Забезпечувати психолого-педагогічну підтримку учнів з кризових сімей, психологічний і   соціальний  

     супровід дітей та їхніх батьків, постраждалих внаслідок бойових дій.

13.   Сприяти підвищенню професійного та кваліфікаційного рівня спеціалістів психологічної служби, їх фаховій перепідготовці, отриманню додаткової освіти, набуттю навичок тренерської діяльності, в т.ч. шляхом участі у навчальних семінарах- тренінгах, проектах, інших методичних заходах районного, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів.

 

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ:

 

1.    Спрямовувати діяльність позашкільних навчальних закладів на надання актуальних послуг за різними напрямками позашкільної освіти в контексті положень Концепції Нової української школи, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

2.    Забезпечити рівний доступ до отримання дітьми якісної позашкільної освіти.

3.    Здійснювати залучення підлітків із «групи ризику» до різних форм позашкільної освіти для запобігання асоціальних вчинків у дитячому та підлітковому середовищі.

4.    Активізувати залучення  учнівської молоді до занять у гуртках різного профілю шляхом відкриття філій.

5.    Вжити заходів щодо недопущення злиття, перепрофілювання, закриття позашкільних навчальних закладів; забезпечувати зміцнення їх матеріальної бази.

6.    Впроваджувати у навчальний процес позашкільних закладів інтерактивні форми і методи роботи на основі комнетентнісного підходу.

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ СИСТЕМИ ОСВІТИ РАЙОНУ ТА ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ:

 

1. З метою усвідомлення чіткої стратегії застосування моніторингових досліджень

     якості освіти та зовнішніх незалежних оцінювань у педагогічній практиці забезпечити

     опрацювання педагогами нормативного документу «Освітні вимірювання в Україні. Дорожня

     «карта».

2.У професійних колах педагогів спільно з батьківською громадськістю та громадами забезпечити

     обговорення нових підходів до організації та проведення державної підсумкової атестації у

     формі зовнішнього незалежного оцінювання учнів навчальних закладів системи загальної

     середньої освіти в контексті сучасних державних актів.

3.    Здійснити покрокову підготовку учасників освітнього процесу до впровадження нової стратегії застосування освітніх вимірювань якості освіти випускників на трьох етапах здобуття загальної середньої освіти (після початкової школи, базової та старшої шкіл).

4.    Розробити шкільну дорожню карту підвищення якості початкової освіти, яка сприятиме послідовному впровадженню запропонованих нових методик незалежного оцінювання компетентностей учнів-випускників початкової школи.

5.    Забезпечити підготовку вчителів до використання різних видів оцінювання, коректного їх застосування, постійного аналізу одержаних результатів оцінювання для покращення якості освіти кожного конкретного учня.

6.    Сприяти уникненню педагогічної практики «навчання для екзамену (іспиту/ ДПА)», популяризувати компетентнісну методику підготовки учнів до державної підсумкової атестації (повноцінне навчання на уроках замість формального тренування, репетиторства, зазубрювання).

7.    Продовжити практику моніторингових досліджень. До моніторингу включити перелік питань

     вивчення рівня сформованості ключових компетентностей учнів школи; стан упровадження

      інновацій; підвищення професійної майстерності вчителя; соціальні умови виховання учнів та

     ін.

8.    Забезпечувати уникнення негативних практик допомоги учням під час проходження моніторингового дослідження та проведення контрольних робіт. Пріоритетом має стати об’єктивність оцінювання, чесність у здійсненні форм роботи з поточного та підсумкового контролю, престижність особистості вчителя та всього педагогічного й учнівського колективів.

9.    Керівникам навчальних закладів узяти до уваги, що результати моніторингу не повинні носити репресивний характер, а лише мають слугувати джерелом інформації для прийняття управлінських рішень, коригування навчально-виховного процесу, внесення змін до раніше прийнятих рішень з метою підвищення рівня навчальних досягнень кожного учня, класу, школи в цілому.

10.               3 метою успішного входження України в міжнародний освітній простір та для підвищення якості освіти при застосуванні порівняльного методу в міжнародних моніторингових дослідженнях продовжити роз’яснювальну роботу серед учнів, учителів та громадськості про важливість участі в реалізації міжнародних програм - «PISA», «TIMSS», «PIRLS» тощо.

 

 

 

План роботи відділу на липень

План роботи відділу на ІІІ квартал

План роботи відділу на липень 2013