Категорії

Планування роботи райдержадміністрації

 

    Робота райдержадміністрації проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними), оперативними (місячними) планами що затверджуються головою райдержадміністрації, та відповідно до пропозицій райдержадміністрації до тижневого переліку основних заходів, що будуть проводиться в Черкаській області протягом тижня.

    Планування роботи райдержадміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів.

     Формування планів роботи райдержадміністрації здійснюється відділом організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації (далі –відділ організаційно-кадрової роботи) за пропозиціями структурних підрозділів апарату, райдержадміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в районі, погодженими із заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

     Пропозиції до планів роботи райдержадміністрації подаються відділу організаційно-кадрової роботи до 7 числа місяця, що передує року, кварталу або місяцю, на який затверджується план, до переліку основних заходів, що будуть проводиться в області протягом тижня – щосереди тижня, що передує плановому, до 11.00, в електронному та паперовому вигляді.

     Відділ організаційно-кадрової роботи на основі поданих пропозицій готує проекти річного, квартального, місячного планів роботи і після відповідного узгодження подає їх на розгляд та затвердження голові райдержадміністрації.

   Планування роботи райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

    Підготовка тижневих планів роботи голови та заступників голови райдержадміністрації здійснюється також відділом організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації.

     Плани роботи райдержадміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня (далі – акти законодавства), доручень Прем’єр-міністра України, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших, визначених законами, а також делегованих районною радою повноважень та забезпечення реалізації державної політики України.

До планів роботи райдержадміністрації включаються:

актуальні питання, пов'язані із здійсненням заходів щодо соціально-економічного розвитку території або окремих її адміністративно-територіальних одиниць, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв'язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодії з органами місцевого самоврядування, що потребують розгляду на засіданні колегії райдержадміністрації, нараді у голови райдержадміністрації і його заступників та вжиття додаткових заходів;

перелік актів законодавства, розпоряджень облдержадміністрації та райдержадміністрації, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;

основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується райдержадміністрацією або за її участю.

Плани повинні містити питання:

підбиття підсумків діяльності райдержадміністрації відповідно за рік, квартал, місяць з визначенням основних напрямів подальшої роботи;

діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації з виконання актів законодавства, розпоряджень облдержадміністрації та райдержадміністрації.

     Підготовка до розгляду діяльності органів місцевого самоврядування зі здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, як правило, передбачає проведення комплексної або цільової перевірки стану справ на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

   У планах роботи райдержадміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.

    Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи райдержадміністрації за рішенням голови райдержадміністрації.

   Питання виключається з плану роботи райдержадміністрації за рішенням голови райдержадміністрації на підставі доповідної записки заступників голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівника апарату райдержадміністрації.

    Перспективне (річне) поточне (квартальне), оперативне (місячне) планування роботи райдержадміністрації здійснюється з урахуванням положень пункту 9.

   Плани роботи райдержадміністрації затверджуються головою райдержадміністрації.

     Обґрунтовані пропозиції до планів роботи райдержадміністрації після погодження із заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) структурні підрозділи райдержадміністрації подають у друкованому вигляді (з обов’язковим наданням електронної версії) до відділу організаційно-кадрової роботи.

    Тижневе планування роботи здійснюється на основі пропозицій структурних підрозділів райдержадміністрації, узгоджених заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

    Пропозиції до перелікуосновних заходів, що будуть проводиться в Черкаській області протягом тижня, затверджені головою райдержадміністрації, надсилаються відділом організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації електронною поштою до організаційного відділу управління аналітично-організаційної роботи апарату облдержадміністрації.

     Контроль за виконанням пропозицій до переліку основних заходів, що будуть проводитися в області протягом тижня, здійснюється заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату райдержадміністрації.

    Робота структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації проводиться за квартальними та місячними планами, що затверджуються заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату райдержадміністрації.

  Плани роботи структурних підрозділів райдержадміністрації розробляються з урахуванням положень цього Регламенту, завдань, визначених головою райдержадміністрації, заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) та особистих планів роботи працівників цих підрозділів.

   Порядок планування роботи структурних підрозділів апарату райдержадміністрації встановлюється керівником апарату райдержадміністрації.

     Відповідальними за складання планів роботи структурного підрозділу райдержадміністрації є працівники, які спеціально визначаються керівником цього підрозділу та, як правило, є відповідальними за організаційну діяльність підрозділу, про що у посадових інструкціях цих працівників робиться відповідний запис.

    Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи структурного підрозділу та апарату райдержадміністрації і виключаються з нього за рішенням заступників голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівника апарату райдержадміністрації.

     Відповідальність за виконання планів роботи структурних підрозділів райдержадміністрації несе керівник відповідного підрозділу.

    Контроль за виконанням планів роботи структурних підрозділів райдержадміністрації здійснюють заступники голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівник апарату райдержадміністрації.