Категорії

РЕГЛАМЕНТ районної державної адміністрації

 

Загальні положення

1. Цей Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрація).

2. Розгляд в райдержадміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема, щодо делегованих повноважень Золотоніською районною радою (далі – районна рада), проводиться головою, першим заступником голови, заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації (далі – заступники голови райдержадміністрації), апаратом райдержадміністрації, управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації (далі – структурні підрозділи апарату, райдержадміністрації), а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою райдержадміністрації.

3. Робота структурних підрозділів райдержадміністрації є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, що містять інформацію з обмеженим доступом (таємна, службова).

Райдержадміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.

Висвітлення діяльності райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством України.

4. Розподіл обов'язків між головою, заступниками голови райдержадміністрації здійснюється головою райдержадміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду і затверджується відповідним розпорядженням райдержадміністрації.

Розподілом обов’язків визначаються:

1) повноваження і функції голови та заступників голови райдержадміністрації;

2) структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в районі, діяльність яких координується та контролюється головою або заступниками голови райдержадміністрації відповідно;

3) підприємства, установи, організації, щодо яких голова або відповідний заступник голови райдержадміністрації забезпечує реалізацію державної політики відповідно до законодавства України;

4) порядок заміщення голови райдержадміністрації, його заступників у разі їх відсутності.

Голова райдержадміністрації визначає обов’язки заступників голови райдержадміністрації, які:

взаємодіють із районною та сільськими радами, їх виконавчими комітетами;

очолюють консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, утворені головою райдержадміністрації для сприяння здійсненню повноважень райдержадміністрації;

беруть участь в установленому порядку у роботі сесій та засідань виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування;

забезпечують практичну допомогу з виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку відповідних територій, посилення контролю за вирішенням проблемних питань, підвищення рівня виконавської дисципліни, розвитку інформаційного простору в населених пунктах району.

5. Структура райдержадміністрації визначається головою райдержадміністрації в межах бюджетних асигнувань, виділених на утримання райдержадміністрації.

6. Положення про структурні підрозділи райдержадміністрації розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків), а також з керівником відділу юридичного забезпечення апарату райдержадміністрації (далі – відділ юридичного забезпечення) і затверджуються розпорядженням райдержадміністрації.

Планування роботи райдержадміністрації

7. Робота райдержадміністрації проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними), оперативними (місячними) планами, що затверджуються головою райдержадміністрації, та відповідно до пропозицій райдержадміністрації до тижневого переліку основних заходів, що будуть проводиться в Черкаській області протягом тижня.

8. Планування роботи райдержадміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів.

9. Формування планів роботи райдержадміністрації здійснюється відділом організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації (далі –відділ організаційно-кадрової роботи) за пропозиціями структурних підрозділів апарату, райдержадміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в районі, погодженими із заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

Пропозиції до планів роботи райдержадміністрації подаються відділу організаційно-кадрової роботи до 7 числа місяця, що передує року, кварталу або місяцю, на який затверджується план (додатки 1-3), до переліку основних заходів, що будуть проводиться в районі, області протягом тижня – щосереди тижня, що передує плановому, до 11.00 (додаток 4), в електронному та паперовому вигляді.

Відділ організаційно-кадрової роботи на основі поданих пропозицій готує проекти річного, квартального, місячного планів роботи і після відповідного узгодження подає їх на розгляд та затвердження голові райдержадміністрації.

Планування роботи райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Підготовка тижневих планів роботи голови та заступників голови райдержадміністрації здійснюється також відділом організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації.

10. Плани роботи райдержадміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня (далі – акти законодавства), доручень Прем’єр-міністра України, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших, визначених законами, а також делегованих районною радою повноважень та забезпечення реалізації державної політики України.

11. До планів роботи райдержадміністрації включаються:

актуальні питання, пов'язані із здійсненням заходів щодо соціально-економічного розвитку території або окремих її адміністративно-територіальних одиниць, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв'язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодії з органами місцевого самоврядування, що потребують розгляду на засіданні колегії райдержадміністрації, нараді у голови райдержадміністрації і його заступників та вжиття додаткових заходів;

перелік актів законодавства, розпоряджень облдержадміністрації та райдержадміністрації, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;

основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується райдержадміністрацією або за її участю.

12. Плани повинні містити питання:

підбиття підсумків діяльності райдержадміністрації відповідно за рік, квартал, місяць з визначенням основних напрямів подальшої роботи;

діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації з виконання актів законодавства, розпоряджень облдержадміністрації та райдержадміністрації.

Підготовка до розгляду діяльності органів місцевого самоврядування зі здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, як правило, передбачає проведення комплексної або цільової перевірки стану справ на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

У планах роботи райдержадміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.

13. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи райдержадміністрації за рішенням голови райдержадміністрації.

Питання виключається з плану роботи райдержадміністрації за рішенням голови райдержадміністрації на підставі доповідної записки заступників голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівника апарату райдержадміністрації.

14. Перспективне (річне) поточне (квартальне), оперативне (місячне) планування роботи райдержадміністрації здійснюється з урахуванням положень пункту 9 цього Регламенту.

Плани роботи райдержадміністрації затверджуються головою райдержадміністрації.

Обґрунтовані пропозиції до планів роботи райдержадміністрації після погодження із заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) структурні підрозділи райдержадміністрації подають у друкованому вигляді (з обов’язковим наданням електронної версії) до відділу організаційно-кадрової роботи.

15. Тижневе планування роботи здійснюється на основі пропозицій структурних підрозділів райдержадміністрації, узгоджених заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

Пропозиції до перелікуосновних заходів, що будуть проводиться в Черкаській області протягом тижня, затверджені головою райдержадміністрації, надсилаються відділом організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації електронною поштою до організаційного відділу управління аналітично-організаційної роботи апарату облдержадміністрації.

16. Контроль за виконанням пропозицій до переліку основних заходів, що будуть проводитися в області протягом тижня, здійснюється заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату райдержадміністрації.

17. Робота структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації проводиться за квартальними та місячними планами, що затверджуються заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату райдержадміністрації.

Плани роботи структурних підрозділів райдержадміністрації розробляються з урахуванням положень цього Регламенту, завдань, визначених головою райдержадміністрації, заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) та особистих планів роботи працівників цих підрозділів.

Порядок планування роботи структурних підрозділів апарату райдержадміністрації встановлюється керівником апарату райдержадміністрації.

Відповідальними за складання планів роботи структурного підрозділу райдержадміністрації є працівники, які спеціально визначаються керівником цього підрозділу та, як правило, є відповідальними за організаційну діяльність підрозділу, про що у посадових інструкціях цих працівників робиться відповідний запис.

Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи структурного підрозділу та апарату райдержадміністрації і виключаються з нього за рішенням заступників голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівника апарату райдержадміністрації.

Відповідальність за виконання планів роботи структурних підрозділів райдержадміністрації несе керівник відповідного підрозділу.

18. Контроль за виконанням планів роботи структурних підрозділів райдержадміністрації здійснюють заступники голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівник апарату райдержадміністрації.

Організація роботи апарату райдержадміністрації

19. Апарат райдержадміністрації очолює керівник апарату райдержадміністрації, який організовує діяльність райдержадміністрації та спрямовує роботу апарату райдержадміністрації з питань ведення діловодства та контролю, правового, організаційного, кадрового, матеріально-технічного та іншого забезпечення роботи райдержадміністрації.

20. Структурні підрозділи апарату райдержадміністрації відповідно до покладених на них завдань:

опрацьовують документи, що надходять до райдержадміністрації, готують до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови райдержадміністрації;

здійснюють опрацювання проектів розпоряджень райдержадміністрації;

розробляють за дорученням голови райдержадміністрації проекти розпоряджень з організаційних та кадрових питань;

перевіряють за дорученням голови райдержадміністрації виконання актів законодавства, доручень Президента України, Прем'єр-міністра України, розпоряджень облдержадміністрації та райдержадміністрації територіальними органами міністерств, іншими центральними органами виконавчої влади в області (з питань здійснення повноважень облдержадміністрації та райдержадміністрації), структурними підрозділами райдержадміністрації, а також виконкомами сільських рад;

вивчають та узагальнюють досвід роботи зазначених органів і надають практичну допомогу в розв'язанні складних проблем, розробляють пропозиції щодо удосконалення їх діяльності;

контролюють своєчасне подання доповідей, інформаційних та інших матеріалів з питань виконання актів законодавства, розпоряджень райдержадміністрації;

за дорученням голови райдержадміністрації проводять аналіз роботи органів місцевого самоврядування в межах повноважень і в порядку, визначеному законодавством України, надають методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готують пропозиції щодо взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;

здійснюють правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, надають методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне дотримання актів законодавства України посадовими особами, структурними підрозділами апарату райдержадміністрації;

готують аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних і кадрових питань, що розглядаються головою райдержадміністрації;

проводять разом із структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств, іншими центральними органами виконавчої влади в області аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища на відповідній території, розробляють та вносять голові райдержадміністрації пропозиції щодо його поліпшення;

здійснюють матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності райдержадміністрації;

забезпечують дотримання режиму роботи в адміністративній будівлі, де розташовані структурні підрозділи апарату райдержадміністрації, належний протипожежний стан та дотримання правил охорони праці;

забезпечують організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв'язку відповідно до вимог законодавства України;

забезпечують ведення діловодства та контролю в апараті райдержадміністрації;

організовують особисті прийоми громадян та розгляд їх звернень, що надійшли до райдержадміністрації;

провадять діяльність, пов'язану з державною таємницею, організовують та здійснюють заходи щодо забезпечення режиму секретності та контролю за його дотриманням відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;

виконують відповідно до цього Регламенту інші функції.

21. Структурні підрозділи апарату райдержадміністрації в процесі виконання покладених завдань взаємодіють із апаратом та структурними підрозділами облдержадміністрації, територіальними органами міністерств, іншими центральними органами виконавчої влади в районі та області, а також з виконавчими органами обласної, районної та місцевих рад.

22. Організація роботи структурних підрозділів апарату райдержадміністрації здійснюється відповідно до цього Регламенту та положення про апарат, що затверджується розпорядженням райдержадміністрації.

Організація використання робочого часу

23. Робота структурних підрозділів апарату, райдержадміністрації починається о 8.00, закінчується – о 17.15 (у п’ятницю – о 16.00), обідня перерва – з 13.00 до 14.00.

У кожному структурному підрозділі апарату, райдержадміністрації, ведеться щоденний табельний облік робочого часу працівників.

Про відсутність на робочому місці працівників структурних підрозділів апарату (відрядження, хвороба та з інших поважних причин) інформується відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації.

24. Відрядження працівників здійснюється відповідно до планів роботи райдержадміністрації, структурних підрозділів апарату, райдержадміністрації, а також згідно з викликами облдержадміністрації.

25. Порядок надання відпусток працівникам структурних підрозділів апарату, райдержадміністрації регламентується Кодексом законів про працю України, законами України „Про державну службу” та „Про відпустки”.

Організація чергувань у вихідні та святкові дні

26. З метою організаційного забезпечення діяльності райдержадміністрації та виконання невідкладної і непередбаченої роботи у вихідні та святкові дні головою райдержадміністрації запроваджується чергування заступників голови райдержадміністрації, працівників апарату і структурних підрозділів райдержадміністрації у приймальні райдержадміністрації.

27. Графіки чергувань заступників голови райдержадміністрації (за погодженням) складаються відділом організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації.

Графіки чергувань працівників апарату і структурних підрозділів райдержадміністрації складаються загальним відділом апарату райдержадміністрації (далі – загальний відділ). Примірники графіку чергувань надаються у всі відділи райдержадміністрації для забезпечення сталої і безперебійної роботи приймальні райдержадміністрації у встановлені графіком чергування дні і години.

28. Чергові заступники голови райдержадміністрації термін роботи у вихідні дні погоджують з головою райдержадміністрації.

29. Робота у вихідні та святкові дні чергових працівників райдержадміністрації компенсується згідно з колективним договором.

Кадрова робота

30. Кадрова робота в райдержадміністрації спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування штату апарату райдержадміністрації та її структурних підрозділів висококваліфікованими і компетентними працівниками.

31. Організація кадрової роботи в райдержадміністрації здійснюється відповідно до затвердженого головою райдержадміністрації річного плану, що передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також роботи з кадровим резервом.

32. Організацію кадрової роботи в апараті райдержадміністрації здійснює відділ організаційно-кадрової роботи, у структурних підрозділах райдержадміністрації, що мають невелику штатну чисельність, виконання кадрової роботи покладається за рішенням їх керівників на одного з працівників. Кадрова робота в структурних підрозділах райдержадміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

Роботу щодо аналізу укомплектованості кадрами підпорядкованих райдержадміністрації органів здійснює відділ організаційно-кадрової роботи та подає узагальнену інформацію першому заступнику, заступникам голови та керівнику апарату районної державної адміністрації відповідно до їх функціональних обов'язків.

Пропозиції голові районної державної адміністрації щодо вирішення в установленому порядку питань заміщення вакантних посад керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, інших органів виконавчої влади в районі, державних підприємств тощо вносять перший заступник, заступники голови та керівник апарату районної державної адміністрації відповідно до своїх функціональних обов'язків.

Підготовку документів щодо кандидатів на заміщення вакантних посад для розгляду головою районної державної адміністрації здійснює відділ організаційно-кадрової роботи.

Погодження у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників структурних підрозділів райдержадміністрації здійснює голова райдержадміністрації.

33. Прийняття на державну службу до райдержадміністрації здійснюється в установленому законодавством порядку.

Керівник апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів апарату, райдержадміністрації організовують вивчення ділових і моральних якостей осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців.

Прийняття працівників на роботу до райдержадміністрації на посади, що не віднесені до категорій посад державних службовців, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства України.

34. На посади, передбачені номенклатурою посад працівників, які повинні мати допуск до роботи з таємними документами, можуть бути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформлено допуск до державної таємниці.

35. В структурних підрозділах апарату, райдержадміністрації відповідно до Положення про формування кадрового резерву для державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2001 № 199, створюється резерв кадрів, що підлягає щорічному перегляду та затвердженню. З особами, зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота, спрямована на підвищення їх кваліфікації, необхідної для роботи на відповідних посадах.

36. З метою здійснення постійного контролю за проходженням державної служби та професійними досягненнями державних службовців в райдержадміністрації проводяться в установленому законодавством порядку атестація та щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов'язків.

37. Райдержадміністрація розглядає і вносить в установленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами, нагородами Кабінету Міністрів України та заохочує працівників структурних підрозділів апарату, райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління.

38. На кожного прийнятого на роботу працівника оформляється особова справа.

39. Відповідальність за проведення кадрової роботи покладається на голову райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

 

Організація роботи з документами

40. Організація роботи з документами в апараті райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому Інструкцією з діловодства в районній державній адміністрації, що розробляється відповідно до Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242.

Інструкція з діловодства в районній державній адміністрації затверджується розпорядженням райдержадміністрації.

Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом (таємна, службова), контроль за дотриманням режиму секретності здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства.

41. Організація діловодства в апараті райдержадміністрації забезпечується загальним відділом, який здійснює безпосередньо діловодне обслуговування, організаційно-методичну роботу, пов'язану з документами, і відповідає за організацію і правильне ведення діловодства, щоздійснюється згідно з номенклатурою справ, яка щорічно до кінця поточного року переглядається та уточнюється.

42. Ведення діловодства в структурних підрозділах райдержадміністрації визначається Інструкцією з діловодства в районній державній адміністрації, інструкціями відповідних міністерств і відомств, цим Регламентом та власними інструктивними документами.

43. Відповідальність за стан діловодства в апараті райдержадміністрації несе керівник апарату райдержадміністрації, а в структурних підрозділах райдержадміністрації – їх керівники.

44. В апараті райдержадміністрації запроваджена карткова реєстрація документів.

При реєстрації документівоформляється реєстраційно-контрольна картка із зазначенням обов’язкових реквізитів. При реєстрації документів формується банк реєстраційних даних.

45. Кореспонденція, що надходить до райдержадміністрації, реєструється в загальному відділі в день її надходження.

Документи, адресовані керівництву райдержадміністрації, а також такі, в яких не зазначено конкретну посадову особу або структурний підрозділ як адресат, підлягають попередньому розгляду у загальному відділі.

Метою попереднього розгляду документів є виокремлення таких, що потребують обов’язкового розгляду головою райдержадміністрації, його заступниками або структурними підрозділами, визначення необхідності реєстрації документів.

Попередній розгляд документів здійснюється у день надходження або в перший наступний робочий день у разі надходження їх після закінчення робочого дня, у вихідні та святкові неробочі дні. Доручення органів влади вищого рівня, телеграми, телефонограми розглядаються негайно.

На стадії попереднього розгляду здійснюється відбір документів, що не підлягають реєстрації загальним відділом, а також таких, що передаються для реєстрації структурним підрозділам райдержадміністрації.

Зареєстровані документи передаються на розгляд керівництва райдержадміністрації в день їх надходження або наступного робочого дня в разі надходження документів у неробочий час. Телеграми, телефонограми та інші термінові документи передаються негайно.

46. Подання документів на розгляд керівництва райдержадміністрації здійснюється керівником апарату райдержадміністрації.

47. Керівництво райдержадміністрації за результатами розгляду документів накладає резолюцію до кожного документа, у якій зазначається прізвище виконавця (виконавців), зміст завдання, термін його виконання, дата розгляду та особистий підпис посадової особи.

48. Документи з резолюцією голови райдержадміністрації, передаються для ознайомлення, опрацювання та контролю за виконанням заступникам голови райдержадміністрації, після чого останні повертають документи до загального відділу.

49. Виконавцям, що йдуть у резолюції після заступників, надаються копії документів, про що зазначається на контрольній картці, прикріпленій до документа.

50. Загальний відділ виготовляє необхідну кількість документів із резолюцією для розсилання їх виконавцям.

Документи, що перебувають на контролі і мають позначку «+ВК» передаються в обов’язковому порядку у вигляді копій сектору контролю апарату райдержадміністрації.

51. Відповідальність за своєчасне доведення документів до виконавців несе загальний відділ.

52. Підготовка вихідних документів здійснюється за дорученням керівництва райдержадміністрації в структурних підрозділах апарату, райдержадміністрації.

53. Відповідальність за зміст документа та дотримання встановлених вимог щодо його оформлення несуть посадові особи, які безпосередньо здійснювали його підготовку.На всіх вихідних документах (листах, інформаціях, доповідних записках тощо) райдержадміністрації, проставляються прізвище, ініціали та номер телефону виконавця.

54. Документи, адресовані головам облдержадміністрації, обласної ради підписуються виключно головою райдержадміністрації, а під час його відсутності – першим заступником чи заступником (відповідно до розподілу обов’язків).

Документи, що надсилаються іншим адресатам, можуть підписуватися як головою так і заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) за наявності віз виконавців і дати на другому примірнику документа.

Підписані документи передаються для реєстрації та відправлення до загального відділу.

55. Відповіді на вхідні документи реєструються у встановленому порядку.

Відповідь разом із копією документа передається на підпис заступнику голови райдержадміністрації, згідно з розподілом обов’язків. Копія відповіді разом з оригіналом документа долучаються у загальному відділі до відповідної справи номенклатури, про що робляться відмітки у реєстраційно-контрольних картках.

56. Проекти договорів та угод, що надійшли від підприємств, установ та організацій, стороною в яких є райдержадміністрація, підлягають опрацюванню заінтересованими структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами виконавчої влади в районі та в обов’язковому порядку переглядаються відділом юридичного забезпечення, а при потребі – фінансовим управлінням райдержадміністрації.

Підписані керівництвом райдержадміністрації договори та угоди передаються заінтересованим структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальними органами виконавчої влади в районі для реєстрації та зберігання.

57. Проекти доручень голови райдержадміністрації готуються загальним відділом. Контроль за виконанням доручень голови здійснюється сектором контролю.

58. Райдержадміністрація має гербову печатку встановленого зразка та інші печатки і штампи, необхідні для забезпечення її діяльності.

59. Розпорядженням адміністрації визначається порядок використання, місце зберігання гербової печатки, інших печаток і штампів, посадові особи, відповідальні за їх зберігання, а також перелік осіб, підписи яких скріплюються гербовою печаткою.

 

Організація роботи з контролю за виконанням документів

60. Завданням контролю за виконанням документів є забезпечення повного, своєчасного та якісного їх виконання.

61. Відповідальність за організацію і стан контролю виконання документів несуть голова, його заступники (відповідно до розподілу обов'язків) та керівники структурних підрозділів апарату, райдержадміністрації.

Координацію роботи з контролю за виконанням документів здійснює керівник апарату райдержадміністрації. Контроль за виконанням документів по суті питань, з яких вони прийняті, покладається на заступників голови райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

62. Якщо контроль за виконанням документа покладено на декількох осіб або виконання документа доручено декільком виконавцям, то координація роботи щодо виконання документа здійснюється особою, зазначеною в документі чи резолюції першою, у випадках, коли документом або резолюцією не обумовлено інше. Така особа вважається головним виконавцем документа, їй надається право уточнення завдання чи резолюції, скликання співвиконавців, підписання відповідей, узагальнюючих матеріалів, звітів або інформацій про виконання документа.

При підготовці відповідей на контрольні документи з резолюціями, в яких зазначено декілька виконавців, інформація надається головному виконавцю (першому в резолюції або визначеному здійснювати збір) не пізніше ніж за 2 дні до терміну, вказаного в документі або визначеного в резолюції.

63. Контроль здійснюється за виконанням усіх зареєстрованих документів, в яких установлено завдання, термін виконання, а також виконання яких підлягає обов’язковому контролю або які містять питання, що потребують вирішення.

Обов’язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених актами законодавства, Президента України, Прем’єр-міністра України, розпорядженнями та дорученнями голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, розгляд звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих.

64. Контроль за своєчасним виконанням завдань, визначених актами законодавства, Президента України, Прем’єр-міністра України, розпорядженнями та дорученнями голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, рішеннями колегії облдержадміністрації, а також за розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад здійснюється сектором контролю, за розглядом звернень громадян – відділом юридичного забезпечення апарату райдержадміністрації, а інших документів - загальним відділом апарату.

65. Для здійснення контролю за виконанням актів законодавства, доручень Президента України, Прем'єр-міністра України, розпоряджень облдержадміністрації та райдержадміністрації розробляється у разі потреби план контролю, в якому визначаються:

проміжні контрольні строки виконання завдань;

структурні підрозділи райдержадміністрації, що відповідають за організацію виконання окремих завдань;

структурний підрозділ, що забезпечує координацію роботи з організації та контролю за виконанням документа.

66. Контроль за виконанням актів законодавства, доручень Президента України, Прем'єр-міністра України, розпоряджень і доручень облдержадміністрації та райдержадміністрації, розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад здійснюється шляхом:

аналізу та узагальнення у визначені строки письмової інформації про стан виконання документів у цілому або окремих установлених ними завдань, що надходять від виконавців;

систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан виконання документів;

проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації та стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

розгляду питань діяльності (звітування) виконавців на засіданнях колегії райдержадміністрації, нарадах у голови райдержадміністрації, його заступників.

67. На виконання актів законодавства, рішень голови облдержадміністрації видаються розпорядження голови райдержадміністрації або головою, його заступниками затверджуються заходи (план організації виконання) з конкретизацією завдань для інших виконавців та термінів їх виконання. Відповідальний готує проект документа у строк до 10 днів від дати підписання акта (набрання чинності), рішення голови облдержадміністрації.

Проект підготовки, оформлення розпоряджень райдержадміністрації визначається окремим розпорядженням.

Проекти заходів, робочих планів, планів організації виконання (далі – документи) погоджуються не пізніше, ніж у дводенний термін після їх подання суб’єктом правової ініціативи.

Такі проекти погоджуються шляхом візування відділом юридичного забезпечення і сектором контролю та суб’єктами погодження (орган виконавчої влади, його посадова особа, підприємство, установа, організація, що заінтересовані у їх прийнятті або інтереси чи повноваження яких зачіпаються) та передаються до загального відділу апарату райдержадміністрації.

Розглянутий усіма суб’єктами погодження та виготовлений на бланку проект документа візується суб’єктом правової ініціативи, сектором юридичного забезпечення, керівником апарату та заступником голови райдержадміністрації (у випадку його затвердження головою райдержадміністрації).

Після підписання документа його копії направляються загальним відділом апарату райдержадміністрації виконавцям відповідно до покажчика розсилки .

68. Взяття документа на контроль здійснюється на підставі резолюції голови райдержадміністрації, його заступників.

69. Строки можуть бути типовими або індивідуальними. Типові строки виконання документів установлюються законодавством, індивідуальні строки –головою райдержадміністрації, його заступниками.

70. Строки виконання внутрішніх документів обчислюються в календарних днях починаючи з дати підписання (реєстрації), а вхідних – з дати надходження (реєстрації).

Якщо останній день строку виконання документа припадає на неробочий день, останнім днем строку виконання документа вважається перший день після неробочого дня.

Якщо завдання потребує термінового виконання, обов’язково зазначається конкретний кінцевий строк виконання.

Індивідуальний строк виконання документа може бути змінено лише за вказівкою посадової особи, яка його встановила, а у разі відсутності − посадовою особою, яка її заміщає.

При неможливості виконання завдання в установлений термін виконавець

вносить не пізніше ніж за п’ять робочих днів до закінчення встановленого строку у визначеному порядку подання про перенесення терміну з обґрунтуванням причин, що унеможливлюють вчасне виконання завдання.

Пропозиції щодо продовження терміну виконання документа органу влади вищого рівня, центрального органу виконавчої влади подаються за 10 днів до закінчення встановленого строку. Якщо термін виконання документа менше ніж 7 днів – за 3 дні до встановленого строку.

Аналітичні та інформаційні матеріали щодо стану виконання документів у цілому або окремих передбачених ними завдань, у разі встановлення проміжних контрольних строків, подаються голові райдержадміністрації або його заступникові (відповідно до розподілу обов'язків) не пізніше, ніж за 15 днів до закінчення строку (в окремих випадках термін може бути змінений), визначеного актом законодавства, дорученням Президента України, Прем'єр-міністра України та за 5 днів до закінчення строку, визначених розпорядженням чи дорученням облдержадміністрації та райдержадміністрації або планом контролю.

За результатами розгляду матеріалів, що містять відомості про можливий зрив своєчасного чи у повному обсязі виконання документа у цілому або передбаченого ним окремого завдання, голова райдержадміністрації або його заступник (відповідно до розподілу обов'язків) дає доручення виконавцям вжити додаткових заходів для усунення причини.

Документи без зазначення строку виконання виконуються не пізніше ніж за 30 календарних днів, а документи з позначкою «терміново» – протягом 7 робочих днів від дати підписання документа. У цьому разі для підготовки резолюції до документа надається один день. Строки виконання депутатських звернень і запитів установлені відповідними актами законодавства.

71. Інформацію (звіт) про стан виконання документів, що подається відповідно облдержадміністрації підписує голова райдержадміністрації, його заступники (відповідно до розподілу обов’язків).

72. Зняття з контролю документа проводиться на підставі письмового звіту керівника відповідного органу або іншого документа, що підтверджує його виконання, за письмовою згодою голови райдержадміністрації, його заступників (відповідно до розподілу обов`язків).

73. Документи вважаються виконаними, якщо повністю і вчасно вирішено всі поставлені в них і в резолюціях щодо їх виконання завдання, у разі потреби, надана відповідь по суті.

Днем виконання завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України та дорученнями Прем’єр-міністра України, звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад вважається день реєстрації в установі вихідних документів, що містять інформацію про виконання відповідних завдань.

74. Зняти документ з контролю може лише посадова особа, яка поставила його на контроль, зокрема:

документи органів влади вищого рівня, центральних органів виконавчої влади − відповідно Президент України, Прем’єр-міністр України, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в області тощо;

доручення голови та розпорядження облдержадміністрації – голова облдержадміністрації.

доручення голови та розпорядження райдержадміністрації – голова райдержадміністрації.

 

Порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень райдержадміністрації

75. Голова райдержадміністрації на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, власних і делегованих повноважень, за власною ініціативою видає одноособово розпорядження райдержадміністрації.

76. Проекти розпоряджень райдержадміністрації (далі – проекти розпоряджень) готують структурні підрозділи райдержадміністрації, а також територіальні органи виконавчої влади в районі (далі – інші органи).

У разі, коли розроблення проекту розпорядження доручено кільком структурним підрозділам райдержадміністрації, або іншим органам, головним розробником є виконавець, зазначений першим.

77. Головний розробник призначає відповідального за підготовку та опрацювання проекту розпорядження або здійснює таку підготовку самостійно, виконуючи функції відповідального.

Головний розробник самостійно визначає суб’єктів погодження, виходячи із змісту основних положень проекту розпорядження.

Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу заінтересованих структурних підрозділів апарату, райдержадміністрації та інших органів з розроблення проекту розпорядження, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проекту розпорядження (проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо), отримує від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

Заінтересовані структурні підрозділи апарату, райдержадміністрації, інші органи за зверненням головного розробника у визначений ним строк беруть участь в опрацюванні та погодженні проекту розпорядження.

78. Проекти розпоряджень підлягають обов'язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами райдержадміністрації, а в разі потреби − з іншими органами.

Проекти розпоряджень погоджуються шляхом їх візування на зворотному боці останнього аркуша розпорядження та в протоколі підготовки проекту розпорядження. При цьому зазначається посада, ініціали і прізвище особи, яка візує проект розпорядження, а також дата візування.

79. Проекти розпоряджень візуються на зворотньому боці останнього аркуша посадовими особами райдержадміністрації:

З основної діяльності:

першим заступником голови райдержадміністрації;

заступником голови райдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків;

керівником апарату райдержадміністрації;

начальником відділу юридичного забезпечення апарату райдержадміністрації;

начальником загального відділу апарату райдержадміністрації;

начальником фінансового управління райдержадміністрації (розпоряджень з питань фінансування з бюджету);.

головним розробником (керівником установи, якою здійснювалася підготовка проекту);

працівником, який створив документ (для апарату і структурних підрозділів райдержадміністрації).

З кадрових питань:

першим заступником голови райдержадміністрації;

заступником голови райдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків;

керівником апарату райдержадміністрації;

начальником відділу юридичного забезпечення апарату райдержадміністрації;

начальником відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації (розпорядження про відпустки, премії, надбавки тощо)

начальником відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації;

працівником відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації, який створив документ;

іншими посадовими особами, яких стосується документ.

80. Заінтересовані структурні підрозділи апарату, інші органи, не вказані вище, візують (погоджують) проекти розпоряджень у протоколі підготовки проекту розпорядження.

81. Проекти розпоряджень, що розробляються на виконання актів законодавства, доручень Президента України та Прем’єр-міністра України, погоджуються не пізніше ніж у дводенний строк після їх подання головним розробником.

Якщо заінтересовані структурні підрозділи апарату, райдержадміністрації, інші органи не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження у визначений головним розробником строк, такий проект вважається погодженим без зауважень.

За результатами погодження проекту розпорядження головним розробником готується довідка про погодження (додаток 5), у якій зазначаються заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, інші органи, що:

висловили зауваження та пропозиції, ураховані головним розробником;

висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником;

Довідка про погодження може не готуватися у разі, коли проект розпорядження стосується кадрових, організаційних (внутрішніх) питань діяльності райдержадміністрації.

Довідка також не готується у разі, коли проект погоджено усіма суб’єктами погодження без зауважень.

82. Неврегульовані розбіжності в позиціях заінтересованих структурних підрозділів апарату, райдержадміністрації та інших органів щодо проекту розпорядження оформляються головним розробником у вигляді протоколу узгодження позицій (додаток 6), який підписує керівник структурного підрозділу апарату, райдержадміністрації, іншого органу, що є головним розробником.

Неврегульовані розбіжності щодо проекту розпорядження розглядає заступник голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків), який приймає рішення про врахування або відхилення зауважень. При цьому заступник голови райдержадміністрації може внести на розгляд голови райдержадміністрації проект розпорядження з розбіжностями і додаванням довідки про такі розбіжності та пропозиціями щодо їх усунення.

83. Головний розробник готує пояснювальну записку до проекту розпорядження (додаток 7), що повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження.

До пояснювальної записки, в разі потреби, можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).

Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.

Пояснювальна записка не подається до проектів розпоряджень із кадрових питань, щодо виділення коштів відповідно до затвердженого районного бюджету, внесення змін до складу комісії, робочої групи або з інших організаційних питань.

Подання пояснювальної записки до проектів розпоряджень, що мають ознаки нормативно-правових актів (у тому числі регуляторних), є обов’язковим.

84. У разі коли до розпорядження райдержадміністрації потрібно внести зміни або доповнення, готується проект окремого розпорядження. До таких проектів розпоряджень додається порівняльна таблиця (додаток 8), в якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинними, а також пропозиції стосовно викладення їх у новій редакції.

85. У разі проведення публічного обговорення проекту розпорядження головний розробник вносить його разом з довідкою, із зазначенням осіб, які були залучені до такого обговорення, його результатами, а також рішення щодо врахування пропозицій чи обґрунтування їх відхилення в цілому або частково.

86. Проекти розпоряджень нормативно-правового характеру, з питань, що стосуються функціонування місцевого самоврядування чи інтересів територіальних громад, підлягають погодженню в установленому порядку з органами місцевого самоврядування.

У разі коли проект розпорядження стосується розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці або інтересів окремої територіальної громади, такий проект надсилається відповідному органу місцевого самоврядування для розгляду і внесення пропозицій.

Нормативні положення та завдання суб’єктам відносин, передбачені у проекті розпорядження, повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення в найкоротший строк визначеної мети та містити, в разі потреби, перелік виконавців і строки виконання завдань.

У проекті розпорядження можуть передбачатися, у разі потреби, проміжні контрольні строки інформування райдержадміністрації про хід виконання встановлених завдань.

Проекти розпоряджень, що мають ознаки нормативно-правових актів, оприлюднюються на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та в районній газеті не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх подання на підпис голові райдержадміністрації.

87. Проекти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку у разі потреби попередньо обговорюються на засіданнях колегії райдержадміністрації.

88. У разі розроблення проекту розпорядження райдержадміністрації, що має ознаки регуляторного акта, головним розробником готується аналіз регуляторного впливу відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» за Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308. 

Аналіз регуляторного впливу готується до оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань.

Кожен проект регуляторного акта оприлюднюється з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань.
Про оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій розробник цього проекту повідомляє у спосіб, передбачений статтею 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Проект регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у спосіб, передбачений статтею 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», не пізніше п'яти робочих днів із дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта.

За результатами оприлюднення проекту розпорядження, що має ознаки нормативно-правового акта, головний розробник складає довідку про результати оприлюднення зазначеного проекту розпорядження, у якій зазначаються пропозиції та зауваження, що надійшли в процесі його оприлюднення.

Пропозиції та зауваження, що надійшли в процесі оприлюднення проекту розпорядження, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.

Якщо за результатами опрацювання пропозицій та зауважень до проекту розпорядження було внесено зміни, такий проект підлягає повторному погодженню.

Проекти розпоряджень, що є регуляторними актами, підлягають обов’язковому погодженню в порядку, визначеному Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

89. За дорученням голови райдержадміністрації опрацювання внесеного проекту розпорядження проводиться в апараті райдержадміністрації та, в разі потреби, здійснюється редагування його тексту.

90. Строк опрацювання проекту розпорядження в апараті райдержадміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів. Зазначений строк може бути продовжено на обґрунтоване прохання посадової особи апарату райдержадміністрації.

91. Проекти розпоряджень підлягають обов'язковій правовій експертизі у відділі юридичного забезпечення.

Проект розпорядження, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, подається для проведення правової експертизи разом із текстами зазначених актів.

92. Відділ юридичного забезпечення опрацьовує поданий проект розпорядження, зокрема проводить його правову експертизу, вносить правки, пов'язані з приведенням проекту розпорядження відповідно до вимог нормопроектувальної техніки, а також, у разі потреби, редагує проект розпорядження.

Відділ юридичного забезпечення під час проведення правової експертизи:

перевіряє проект розпорядження на відповідність Конституції, законам України, іншим актам законодавства, вимогам, установленим цим Регламентом, а також повноту погодження із заінтересованими органами;

оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми.

У разі виявлення невідповідності проекту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства відділ юридичного забезпечення готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання суб’єкту правової ініціативи з відповідними пропозиціями. У разі не усунення недоліків у проекті розпорядження шляхом доопрацювання, юридичний відділ готує висновок (додаток 9).

93. Після проведення правової експертизи проекти розпоряджень надаються для опрацювання до загального відділу.

94. Завідувач сектору контролю здійснює опрацювання проектів розпоряджень при визначенні в них термінів виконання завдань або строків інформування про виконання.

95. Якщо під час опрацювання проекту розпорядження виявлено необхідність у внесенні до нього істотних змін, проект повертається на доопрацювання та для повторного погодження. Погоджений проект розпорядження подається на підпис голові райдержадміністрації начальником загального відділу або керівником апарату райдержадміністрації.

96. Розпорядження райдержадміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями не встановлено більш пізній строк набрання чинності.

Розпорядження райдержадміністрації нормативного характеру підлягають державній реєстрації у відповідних органах юстиції згідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актівміністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731(зі змінами).

Розпорядження райдержадміністрації нормативного характеру набирають чинності з моменту реєстрації, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк введення у дію.

Розпорядження райдержадміністрації, що стосуються прав і обов’язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з моменту оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк набрання чинності.

Додатки до розпоряджень райдержадміністрації є невід’ємною частиною таких розпоряджень і підписуються керівником апарату райдержадміністрації та головним розробником розпорядження.

97. Копії розпоряджень райдержадміністрації надсилаються виконавцям та іншим заінтересованим органам, підприємствам, установам та організаціям, посадовим особам згідно з покажчиком розсилки та оприлюднюються на офіційному веб-сайті райдержадміністрації в установленому порядку.

Головний розробник забезпечує, відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», здійснення відстеження результативності прийнятого розпорядження.

Оригінали розпоряджень райдержадміністрації засвідчуються гербовою печаткою райдержадміністрації, копії розпоряджень – печаткою загального відділу.

 

Публічне обговорення проекту розпорядження райдержадміністрації

98. Проект розпорядження, що стосується життєвих інтересів широких верств населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження регіональних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а також має важливе соціально-економічне значення для її розвитку, може бути винесено для публічного обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб.

99. Рішення про проведення публічного обговорення проекту розпорядження приймає голова райдержадміністрації на підставі пропозиції головного розробника або за власною ініціативою.

Пропозиція щодо проведення публічного обговорення проекту розпорядження повинна містити обґрунтування необхідності обговорення та інформацію про джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані результати прийняття розпорядження.

Пропозиція підписується головним розробником та візується керівниками заінтересованих структурних підрозділів апарату, райдержадміністрації, інших органів.

До пропозиції додаються проект розпорядження, погоджений керівником органу, що є головним розробником, і план проведення публічного обговорення.

У плані проведення публічного обговорення зазначаються:

верстви та групи населення, які повинні взяти участь в обговоренні;

результати, яких необхідно досягти;

заходи, що потрібно здійснити в ході обговорення;

строк проведення обговорення.

Проект розпорядження, що має ознаки регуляторного акта, оприлюднюється в порядку та у спосіб, що передбачені статтями 9, 12, 13 і 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Організація проведення публічного обговорення покладається на головного розробника.

Головний розробник подає до сектору з питань внутрішньої політики та зв’язків громадськістю апарату райдержадміністрації проект розпорядження разом із планом проведення публічного обговорення, обґрунтуванням необхідності його прийняття, інформацією про контактні телефони та адресу головного розробника.

Публічне громадське обговорення проекту розпорядження проводиться відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996. 

100. Пропозиції та зауваження, що надійшли в процесі публічного обговорення проекту розпорядження, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.

101. Доопрацювання проекту розпорядження за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника щодо продовження строку внесення такого проекту до райдержадміністрації.

 

Організація перевірок

102. Перевірки роботи (вивчення стану справ) структурних підрозділів райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування (з питань делегованих державою повноважень) здійснюються згідно з планом роботи райдержадміністрації та за дорученням керівництва райдержадміністрації і можуть мати як комплексний характер, так і здійснюватися з окремого питання або на виконання окремих документів.

103. Структурні підрозділи райдержадміністрації та територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в районі вносять пропозиції щодо перевірок структурних підрозділів райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування (з питань делегованих державою повноважень) до плану роботи райдержадміністрації.

104. Для здійснення комплексних перевірок роботи структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування (з питань делегованих повноважень) за погодженням з керівником апарату райдержадміністрації відділом організаційно-кадрової роботи утворюється робоча група, до складу якої включаються відповідальні працівники структурних підрозділів апарату, райдержадміністрації та, відповідно до мети перевірки, визначається перелік питань, яким встановлюються завдання членам робочої групи.

105. Під час проведення комплексної перевірки робочу групу райдержадміністрації, як правило, очолює керівник відділу організаційно-кадрової роботи, у разі проведення перевірок з окремих питань керівником робочої групи може бути інша посадова особа райдержадміністрації.

106. За одну добу до здійснення комплексної перевірки на місцях керівник робочої групи проводить інструктивну нараду з членами робочої

групи, визначає мету та завдання перевірки, знайомить з переліком питань для вивчення стану справ тощо.

107. У триденний термін після закінчення перевірки кожний з членів робочої групи подає до відділу організаційно-кадрової роботи аналітичну довідку за напрямами вивчення стану справ обсягом не більше 2–3 аркушів, підписану ним та завізовану керівником структурного підрозділу райдержадміністрації або структурного підрозділу апарату райдержадміністрації, де він працює.

Довідка обов’язково повинна містити основні показники, аналітичні матеріали, порівняльні оцінки, висновки та пропозиції щодо поліпшення стану справ у відділі, управлінні чи адміністративно-територіальній одиниці району.

108. Керівник робочої групи організовує узагальнення матеріалів та підготовку доповідної записки голові райдержадміністрації за результатами перевірки.

109. Здійснення позапланових перевірок роботи структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування (з питань делегованих державою повноважень) проводиться за окремим дорученням голови райдержадміністрації.

 

Організація розгляду звернень громадян та проведення особистого прийому громадян

110. Райдержадміністрація організовує в установленому порядку розгляд звернень громадян - пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг відповідно до Конституції України, Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента від 07.02.2008 № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.

111. Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються головою райдержадміністрації або заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків). За їх дорученням порушені питання розглядають керівники структурних підрозділів апарату, райдержадміністрації, виконкомів сільських рад, територіальних органів виконавчої влади в районі, установ, організацій та підприємств та за результатами надають відповіді відділу юридичного забезпечення апарату райдержадміністрації, який інформує заявників та облдержадміністрацію (за потребою).

Звернення громадян, що надходять безпосередньо до структурних підрозділів райдержадміністрації, розглядаються керівниками цих структурних підрозділів.

112. Особистий прийом громадян проводить голова райдержадміністрації, його заступники, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації згідно з графіком, що повинен містити інформацію про дні і години прийому.

Графік особистого прийому громадян затверджується розпорядженням райдержадміністрації та оприлюднюється на офіційному веб-сайті райдержадміністрації, через засоби масової інформації.

Виїзні прийоми громадян проводяться посадовими особами райдержадміністрації відповідно до графіка, затвердженого головою райдержадміністрації або його першим заступником.

113. Відділ юридичного забезпечення апарату райдержадміністрації аналізує щоквартальну роботу з розгляду таких звернень, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань.

 

Організація правового забезпечення діяльності райдержадміністрації

114. Правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює відділ юридичного забезпечення апарату райдержадміністрації.

Відділ юридичного забезпечення апарату райдержадміністрації підпорядковується голові райдержадміністрації, першому заступнику голови райдержадміністрації та керівнику апарату райдержадміністрації.

115. У своїй діяльності відділ юридичного забезпечення апарату райдержадміністрації керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, міжнародними договорами України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями облдержадміністрації та райдержадміністрації.

З питань організації та проведення правової роботи відділ юридичного забезпечення апарату райдержадміністрації керується актами Міністерства юстиції України.

116. Основними завданнями відділу юридичного забезпечення апарату райдержадміністрації є:

правове забезпечення діяльності райдержадміністрації та її апарату;

організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів працівниками апарату райдержадміністрації, структурними підрозділами, та іншими посадовими особами райдержадміністрації під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків;

представлення інтересів райдержадміністрації в судах;

підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства.

117. Відділ юридичного забезпечення апарату райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідній сфері, правильного застосування законодавства України в райдержадміністрації, на підприємствах, установах, організаціях, що належить до сфери її управління, в представленні інтересів райдержадміністрації в судах;

розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації;

перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів розпоряджень райдержадміністрації та інших актів, що подаються на підпис голові райдержадміністрації, погоджує їх за наявності віз відповідного заступника голови райдержадміністрації, керівника органу – суб’єкта правової ініціативи та керівників заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації;

проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів райдержадміністрації, за результатами якої готує висновки за формою, затвердженою Міністерством юстиції України, погоджує їх за наявності віз відповідного заступника голови райдержадміністрації, керівника органу – суб’єкта правової ініціативи та керівників заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації;

визначає розпорядження райдержадміністрації, що є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в порядку, визначеному Міністерством юстиції України;

переглядає разом із структурними підрозділами райдержадміністрації нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність до чинного законодавства;

разом із заінтересованими структурними підрозділами апарату, райдержадміністрації узагальнює практику застосування законодавства у відповідних галузях і сферах діяльності райдержадміністрації, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд голові райдержадміністрації для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти;

організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), та здійснює заходи, спрямовані на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів райдержадміністрації.

організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;

надає методичну допомогу працівникам апарату райдержадміністрації та керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків;

виконує інші функції з правового забезпечення діяльності райдержадміністрації відповідно до цього Регламенту та положення про відділ юридичного забезпечення апарату райдержадміністрації.

118. Керівник відділу юридичного забезпечення апарату райдержадміністрації здійснює керівництво роботою відділу, забезпечує виконання завдань, покладених на відділ:

розподіляє посадові обов’язки між працівниками відділу;

здійснює контроль та координує діяльність юридичних служб підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації;

бере участь у нарадах і засіданнях, що проводяться в райдержадміністрації;

організовує роботу працівників відділу, дає відповідні доручення щодо виконання покладених на відділ завдань, вносить пропозиції стосовно заохочення працівників відділу та притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством.

 

Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби і комісії райдержадміністрації

119. Для сприяння здійсненню повноважень райдержадміністрації розпорядженням райдержадміністрації утворюються консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби – ради, комісії, колегії, робочі групи тощо (далі – консультативні органи).

Завдання, функції та персональний склад консультативних органів визначає голова райдержадміністрації.

120. У своїй діяльності консультативні органи райдержадміністрації керуються Конституцією України, Законом України „Про місцеві державні адміністрації” та іншими актами законодавства, розпорядженнями райдержадміністрації, рішеннями районної ради.

121. Проекти розпоряджень щодо створення консультативних органів, їх ліквідації, внесення змін і доповнень до персонального складу або з інших питань готуються структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в районі, які здійснюють організаційне та матеріально-технічне забезпечення таких органів.

122. Типове положення про консультативно-дорадчі та інші допоміжні органи райдержадміністрації, а також порядок їх утворення визначаються розпорядженням райдержадміністрації.

123. У структурних підрозділах райдержадміністрації зазначені органи утворюються згідно із наказами керівників, якщо це передбачено положенням про відповідний структурний підрозділ райдержадміністрації, за погодженням із заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

124. Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності, утворюється колегія райдержадміністрації (далі – колегія) у складі голови райдержадміністрації (голова колегії), його заступників, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, інших органів.

125. До складу колегії можуть входити за згодою керівники територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в районі та посадові особи органів місцевого самоврядування, а також сільські голови.

126. До складу колегії можуть бути включені за пропозицією громадських організацій, підприємств, установ та організацій їх представники.

127. Засідання колегії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш, як дві третини загальної кількості її членів.

Засідання колегії проводяться відповідно до плану роботи райдержадміністрації, позачергові – за потребою.

Тематика й терміни розгляду питань на засіданнях колегії райдержадміністрації визначаються на підставі актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної виконавчої влади вищого рівня, регіональних програм, показників проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку району тощо.

128. Рішення колегії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого. В окремих випадках за рішенням головуючого може бути застосована процедура таємного голосування. Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

129. Рішення колегії оформляється протоколом, що підписує голова колегії, і є підставою для видання ним відповідного розпорядження.

130. Апарат райдержадміністрації здійснює організаційне забезпечення засідань колегії.

131. У своїй роботі колегія керується Загальним положенням про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої держадміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року № 1569, та цим Регламентом.

 

Порядок підготовки та проведення нарад та консультативно-дорадчих органів

132. Наради є організаційною формою діяльності, що забезпечує оперативний розгляд та вирішення питань, що належать до повноважень райдержадміністрації.

133. Ініціаторами нарад та інших заходів в райдержадміністрації можуть бути: голова райдержадміністрації, заступники голови райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів апарату, райдержадміністрації за погодженням з заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

134. Наради та інші заходи проводяться головою райдержадміністрації, заступниками голови райдержадміністрації, керівниками структурних підрозділів апарату, райдержадміністрації згідно з планами роботи райдержадміністрації.

135. Організація підготовки і проведення нарад та інших заходів за участю голови райдержадміністрації покладається на відповідні структурні підрозділи апарату, райдержадміністрації згідно з тематикою наради (далі – організатори).

136. Організатори нарад та інших заходів в райдержадміністрації самостійно формують порядок проведення, категорії та списки осіб, які запрошуються та плануються до виступу на нараді, готують необхідні інформаційні, статистичні, аналітичні, довідкові матеріали до виступу головуючого (далі – матеріали наради, прес-конференції) та інше.

Актуальність тем нарад визначається сектором з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації.

Організатори несуть відповідальність за додержання термінів надання матеріалів, їх якість та достовірність. На запит сектору з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації організатори надають додаткову інформацію, завізовану керівником відповідного структурного підрозділу апарату, райдержадміністрації.

137. Організатори заходу окремо реєструють присутність членів президії, осіб, які виступатимуть та яких нагороджують (у випадках, передбачених порядком денним).

Реєстрація припиняється за дві хвилини до початку наради або іншого заходу. Підсумкові дані реєстрації негайно подаються головуючому на нараді.

Розміщення учасників наради у приміщенні, де проводяться заходи, здійснюють організатори заходу.

138. Підготовка та проведення нарад та інших заходів за участю заступників голови райдержадміністрації забезпечується відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації.

Дата, час та місце проведення заходів визначаються заступниками голови райдержадміністрації самостійно.

139. За результатами проведення нарад головою райдержадміністрації загальний відділ оформляє протоколи та готує доручення голови райдержадміністрації.

140. Контроль за виконанням рішень, прийнятих на нарадах за участю голови райдержадміністрації, здійснюється сектором контролю, а за участю заступників голови райдержадміністрації – підпорядкованими структурними підрозділами райдержадміністрації.

141. Офіційне повідомлення засобам масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах, інших заходах за участю голови райдержадміністрації здійснює сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації.

Дозвіл на присутність представників засобів масової інформації та на проведення відео-, фотозйомок і звукозапису у приміщенні, де відбувається нарада, інший захід за участю заступника голови райдержадміністрації, надається головою райдержадміністрації.

 

Порядок підготовки та виконання доручень голови райдержадміністрації

142. Доручення голови райдержадміністрації (далі – доручення) – це письмово оформлені завдання конкретним посадовим особам стосовно питань, що потребують оперативного вирішення або невідкладного реагування.

Завданняу дорученніповинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший строк визначеної мети,та визначати, як правило, виконавців і строки виконання завдань.

Доручення видається, як правило, за результатами наради за участю голови райдержадміністрації, його робочих поїздок до населених пунктів району, усного завдання голови райдержадміністрації з нагальних питань.

Організацію підготовки проекту доручення голови райдержадміністрації здійснює загальний відділ апарату районної державної адміністрації.

Проект доручення голови райдержадміністрації готується згідно з цим Регламентом та Інструкцією з діловодства в районній державній адміністрації, затвердженою розпорядженням райдержадміністрації від 28.04.2012 № 180 і повинен мати такі реквізити: дата, реєстраційний номер доручення, зміст та підпис голови райдержадміністрації.

До проекту доручення додається покажчик розсилки, в якому працівник загального відділу апарату райдержадміністрації вказує суб'єкти розсилки та кількість примірників копій доручення, а також свою посаду, прізвище і дату.

Удорученні повинно бути визначено:

1) виконавців (за прізвищами та ініціалами) - (заступники голови райдержадміністрації, структурні підрозділи апарату, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в районі тощо);

2) конкретні завдання;

3) терміни виконання кожного завдання.

Координація та контроль за виконанням цих завдань покладається на заступників голови райдержадміністрації (згідно з розподілом обов'язків).

Підготовлений належним чином проект доручення подається для погодження шляхом візування заступникам голови районної державної адміністрації, які згідно з розподілом обов’язків, відповідають за питання, порушені у змісті доручення.

Завізований проект доручення подається на підпис голові райдержадміністрації не пізніше ніж через 2дні після проведеного заходу.

Загальний відділ в установленому порядку реєструє доручення, у дводенний термін здійснює розсилку його копій виконавцям, відділ контролю контролює терміни виконання завдань, визначених в дорученні в частині своїх повноважень.

 

Організація виконання доручення та інформування про хід його виконання

143. Заступники голови райдержадміністрації забезпечують організацію контролю за реалізацією доручень голови у підпорядкованих, підконтрольних чи віднесених до їх відання, згідно з розподілом обов’язків, органах, періодично аналізують стан виконання доручень і вживають заходів щодо підвищення виконавської дисципліни;

У визначений термін відповідальний структурний підрозділ апарату, райдержадміністрації готує підсумкову інформацію про хід виконання доручення із пропозицією щодо зняття його з контролю, як виконаного, або, у разі необхідності, продовження терміну його виконання. Зазначена інформація візується безпосереднім виконавцем, керівником відповідального структурного підрозділу апарату, райдержадміністрації та подається на погодження (підпис) заступникам голови райдержадміністрації (згідно з розподілом обов'язків), які в свою чергу порушують питання перед головою про зняття документа з контролю як такого, що виконаний;

Підписана або погоджена головою райдержадміністрації підсумкова інформація щодо виконання завдань доручень та зняття з контролю передається до сектору контролю апарату райдержадміністрації, де аналізується стан виконання завдань, визначених кожним пунктом доручення голови райдержадміністрації.

Зняти доручення голови райдержадміністрації з контролю може тільки голова райдержадміністрації.

У разі, якщо доручення виконано не в повному обсязі або інформація є неповною і не дає можливості оцінити рівень виконання доручення, сектор контролю готує висновки та пропозиції щодо вжиття додаткових заходів для забезпечення виконання доручення.

У такому випадку голова райдержадміністрації приймає рішення про продовження терміну виконання доручення, а у разі необхідності – вживає необхідних заходів щодо притягнення посадових осіб, які не забезпечили належне виконання доручення, до дисциплінарної відповідальності.

Якщо термін виконання доручення продовжено, відповідальний підрозділ апарату, райдержадміністрації забезпечує виконання доручення належним чином і в повному обсязі та інформує голову райдержадміністрації про його виконання.

 

Порядок підготовки проектів доповідей та виступів голови райдержадміністрації

144. При підготовці заходів для голови райдержадміністрації в обов’язковому порядку готуються:

тези виступів (тези вступного та заключного слова з кожного питання окремо) – у разі підготовки нарад, засідань колегії, консультативних і дорадчих органів райдержадміністрації, урочистих прийомів з нагоди святкових дат і професійних свят, робочих зустрічей, поїздок тощо;

доповіді – у разі підготовки урочистих зборів, мітингів та інших урочистих заходів з нагоди державних свят, ювілейних дат тощо.

145. Тези виступів для голови райдержадміністрації готують структурні підрозділи райдержадміністрації, що здійснюють підготовку відповідних заходів.

146. Погоджені і завізовані заступником голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) матеріали для виступу подаються не пізніше як за 3 дні до проведення заходу голові райдержадміністрації.

147. Підготовку списків державних, професійних, релігійних свят та пам’ятних дат, збір інформації щодо ювілейних дат підприємств, установ, організацій області, ювілеїв міст, районів, селищ здійснює відділ культури і туризму райдержадміністрації, який їх узагальнює та використовує під час підготовки матеріалів доповідей та виступів голови райдержадміністрації.

148. Складання списків осіб, день народження яких припадає на відповідний місяць, здійснюється відділом організаційно-кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації.

149. Організацію вітання головою райдержадміністрації керівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в районі, органів місцевого самоврядування, народних депутатів, голів райдержадміністрацій, відомих політиків, діячів науки, культури тощо з нагоди ювілеїв, державних та професійних свят забезпечує сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації.

150. Підготовку проектів розпоряджень щодо відзначення Почесними грамотами райдержадміністрації здійснює відділ організаційно-кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації, а цінними подарунками – відділ культури і туризму райдержадміністрації.

 

Висвітлення діяльності райдержадміністрації на веб-сайті

151. Веб-сайт райдержадміністрації є офіційним носієм інформації, що утворюється для висвітлення діяльності райдержадміністрації, інших органів, інформаційної взаємодії з державними та недержавними організаціями, громадськістю, організаціями країн світового співтовариства.

152. Структура, дизайн веб-сайта та регламент його функціонування затверджується головою райдержадміністрації. Обмеження доступу до веб-сайта або його відключення може бути здійснене за розпорядженням райдержадміністрації.

153. Інформація для розміщення на веб-сайті райдержадміністрації формується безпосередньо в структурних підрозділах райдержадміністрації згідно з вимогами до якості текстової інформації.

154. Розміщення інформації на веб-сайті райдержадміністрації здійснюється за погодженням з заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації або уповноваженою ним особою.

155. На веб-сайті райдержадміністрації обов’язково розміщується така інформація:

основні завдання та нормативно-правові засади діяльності райдержадміністрації;

структура та керівництво райдержадміністрації;

місцезнаходження структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в районі (поштові адреси, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти та веб-сайтів у районі), основні функції структурних підрозділів, а також прізвища, імена, по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти їх керівників;

порядок та графік особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації;

окремі розпорядження райдержадміністрації;

інформація про поточні та заплановані заходи за участю керівництва райдержадміністрації, про діяльність райдержадміністрації, її структурних підрозділів, органів місцевого самоврядування;

стан виконання програм і планів райдержадміністрації;

порядок реєстрації, ліцензування окремих видів діяльності у відповідній сфері (зразки документів, розрахункові рахунки для сплати необхідних платежів, розмір цих платежів тощо);

зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян до райдержадміністрації;

виконання бюджету;

показники розрахунків за енергоносії;

відомості про сплату місцевих податків і зборів, комунальних платежів, у тому числі тарифи та пільги окремим групам платників, розрахунки юридичних і фізичних осіб з бюджетом відповідного рівня;

перелік підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації;

текст регіональних та цільових програм у відповідній сфері;

відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти;

відомості про наявні в райдержадміністрації вакансії;

перелік установ і закладів соціальної сфери;

державні інформаційні ресурси з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації.

У разі розроблення проектів розпоряджень райдержадміністрації, що стосуються життєвих інтересів усіх верств населення, обов’язкове розміщення цих проектів на веб-сайті райдержадміністрації.

Підрозділ, що подає інформацію на веб-сайт райдержадміністрації, несе повну відповідальність за її достовірність.

156. Структурні підрозділи райдержадміністрації передають інформацію (документи), підписану керівником підрозділу і затверджену заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації або уповноваженою ним особою, (у тому числі в електронній формі) до сектору з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації для її розміщення на веб-сайті.

У першу чергу розміщується актуальна оперативна інформація, (інформація про основні події, що відбулися за участю керівництва райдержадміністрації).

На веб-сайті заборонено розміщувати інформаціюз обмеженим доступом (таємна, службова).

 

Відповідальність за порушення законодавства про державну службу

Посадові особи райдержадміністрації, винні у порушенні законодавства про державну службу, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із чинним законодавством.