Категорії

Сектор житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури

 

Посадова інструкція

Завідувача сектору житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури районної державної адміністрації

 

Загальна частина

 

Завідувач сектору житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури районної державної адміністрації  здійснює сукупність організаційно-технічних і правових заходів, спрямованих на забезпечення законодавства, державних стандартів, норм і правил, архітектурних вимог і технічних умов, положень затвердженої містобудівної документації та проектів конкретних об’єктів всіма суб’єктами містобудівної діяльності незалежно від форм власності при забудові територій і населених пунктів, розміщенні, будівництві, реконструкції, капітальному ремонті об’єктів житлово-цивільного, виробничого та іншого призначення реставрації архітектурних пам’яток, створенні інженерної та транспортної інфраструктури, виробництві будівельних матеріалів, виробів і конструкцій.

Завідувач сектору житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації.

                                 

Завдання, обов’язки та повноваження

 

 

Завідувач сектору житлово-комунального господарства, містобудування та архітектуривиконує такі основні функції:

1.      бере участь у забезпечення на території району реалізації державної політики у сфері

     житлово-комунального господарства, насамперед, щодо організації і здійснення заходів    

    з його реформування. Координація роботи житлово-комунальних підприємств, пов’язана    

    з наданням населенню району житлово-комунальних послуг. Забезпечення в межах своїх

    повноважень додержання вимог нормативно-правових актів з питань житлово-

    комунальних послуг.

2.      бере участь  у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, подає  районній державній адміністрації пропозиції з цих питань;

3.      сприяє підготовці   пропозицій до програм соціально – економічного розвитку  району   та проектів   місцевого бюджету і подає їх на розгляд  до районної державної адміністрації ;

4.      надає допомогу органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально – економічного розвитку відповідної території;

5.      надає забудовникам необхідні консультації щодо будівництва та реконструкції індивідуальних житлових будинків і господарських будівель у населених пунктах на території району;

6.      вносить відповідним органам пропозиції  щодо  прийняття  рішень стосовно   будівництва  соціального та доступного житла;

7.      здійснює інформування  населення  через засоби масової інформації  про розроблення  містобудівних програм  розвитку району, розміщення  найважливіших об’єктів  архітектури, організовує  їх громадське обговорення;

8.      забезпечує   у встановленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб’єктів  містобудування з питань, що належать до його компетенції  та вживає відповідних заходів;

9.      сприяє діяльності  виконавчих органів сільських рад, з питань містобудування та архітектури   в межах повноважень, передбачених підпунктом ”б”  частини першої ст. 31 Закону України  „ Про  місцеве самоврядування в Україні”, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

10.  сприяє впровадженню у проектах  об’єктів архітектури  прогресивних   архітектурно – планувальних, конструктивних та інженерних рішень, що   забезпечує  ресурсозбереження; здійсненню  структурної перебудови та переорієнтації  виробничої будівельної бази на спорудження житла з використанням ресурсозберігаючих  технологій та конструкцій, місцевих будівельних матеріалів.

11.  організовує виконання нормативно-правових актів Кабінету Міністрів, облдержадміністрації та райдержадміністрації щодо забезпечення виконання державних та районних програм соціально-економічного  розвитку та з питань містобудування.

12.  безпосередньо відповідає та контролює виконання законів України, постанов, розпоряджень і доручень Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень та доручень голови.

 

                     Має право

       Представляти інтереси відділу  в інших органах виконавчої влади з питань, що  належать до його компетенції .

        Одержувати необхідну інформацію, а в разі потреби – відповідні документи від структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування  в частині делегованих їм повноважень органів виконавчої влади.

         Подавати  в установленому порядку відповідні пропозиції і перевіряти усунення порушень та недоліків, виявлених  попередніми перевірками.

         Одержувати від структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування в частині делегованих  їм повноважень  органів виконавчої влади письмові та усні пояснення з питань, що виникають  під час перевірок виконання дотримання вимог чинного законодавства, розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації.

 

 

Завідувач  сектору житлово-комунального господарства,  містобудування та архітектури

повинен знати

Конституцію України, акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування; Укази і розпорядження Президента України, акти Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, практику застосування чинного законодавства з питань, що належать до компетенції відділу, порядок підготовки проектів документів в райдержадміністрації, правила ділового етикету, правила та норми охорони праці та протипожежного захисту, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.

Повинен досконало володіти державної мовою, вільно орієнтуватися у соціально-політичному просторі, вміти реалізовувати плани діяльності відділу, відбирати, систематизувати, обробляти, аналізувати та узагальнювати інформацію щодо діяльності відділу з метою визначення досягнень  та заходів, спрямованих на усунення недоліків у цій діяльності.

 

Кваліфікаційні вимоги

досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року, вільне володіння державною мовою;

Відповідальність

Несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов’язків та завдань, бездіяльність або невиконання наданих прав, порушення норм етики, правил поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходження.