Категорії

Основні завдання

  Служба у справах дітей райдержадміністрації є структурним підрозділом районної державної адміністрації. Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями обласної ради, розпорядженнями   райдержадміністрації, рішеннями районної  ради, Положенням про службу у справах дітей райдержадміністрації, затвердженим розпорядженням райдержадміністрації.

 

Основними завданнями служби є:

  реалізація на відповідній території державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

    розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

  координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

   забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинків сімейного типу, прийомні сім’ї;

  здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

   ведення державної статистики щодо дітей;

   ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків  сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

   визначення пріоритетних напрямів поліпшення на відповідній території становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

 

 

Напрямки діяльності служби у справах дітей:

 

   1) проводить моніторинг діяльності місцевих органів опіки і піклування, пов'язаних із захистом прав, свобод та інтересів дітей, в тому числі дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

    2) веде облік дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, під опіку та усиновлених дітей ;

  3) проводить роботу щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  у сімейні форми виховання: на усиновлення, під опіку, піклування, у прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу;

   4) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень, за виконанням законодавства щодо опіки, піклування та усиновлення дітей;

    5) здійснює контроль за умовами утримання і виховання  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім'ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях, сім’ях усиновителів;

   6) організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами держадміністрації, кримінальною міліцією у справах дітей заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

  7) надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною;

    8) готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника, кандидатів в усиновителі;

   9) готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім’ях,  дитячих будинках сімейного типу, сім’ях опікунів, усиновителів;

    10) бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім’ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;

    11) перевіряє стан роботи із соціального-правового захисту прав дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах та закладах соціального захисту  для дітей незалежно від форми власності;

    12) порушує перед органами виконавчої влади та органами місцевого  самоврядування питання про притягнення до відповідальності згідно із законом фізичних та юридичних осіб, які допустили порушення прав, свобод і законних інтересів дітей;

   13) відвідує дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі у справах дітей, за місцем їх проживання, навчання і роботи, вживає заходів для соціального захисту дітей;

     14) готує та подає в установленому порядку статистичну звітність;

     15) розглядає в установленому порядку звернення громадян;

    16) здійснює організаційне забезпечення діяльності комісії з питань захисту прав дитини, готує проекти рішень, висновків та розпоряджень з питань, які розглядаються комісією;

   17) проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;

   18) здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.