Категорії

ПОЛОЖЕННЯ про відділ культури і туризму районної державної адміністрації

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор культури і туризму районної державної адміністрації

(розпорядження РДА від 23.01.2020р. № 12)

І. Загальні положення

         1.      Сектор культури, молоді таспорту Золотоніської районної державної адміністрації Черкаської області (далі - сектор) є структурним підрозділом Золотоніської районної державної адміністрації (далі - райдержадміністрації), що утворюється головою райдержадміністрації. Сектор підпорядковується голові Золотоніської райдержадміністрації, підзвітний та підконтрольний першому заступнику голови.

2.  Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, закона­ми України, актами Президента України, Верховної ради України, Кабінету Міністрів України, актами міністерств, наказами Міністерства культури України та Міністерства молоді та спорту України, розпо­рядженнями облдержадміністрації, рішеннями обласної ради, розпорядженнями райдержадміністрації, рішеннями  районної ради прийнятими в межах наданих їм повноважень, а також цим положенням.

3. У підпорядкуванні сектору знаходяться такі підвідомчі установи:

районна бібліотека для дорослих та дітей;

районний будинок культури;

централізована бухгалтерія.

4. Установчі документи неприбуткової організації містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

установчі документи неприбуткової організації передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

Установчі документи неприбуткової організації передбачають, що доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами».

ІІ. Основні завдання сектору

Основними завданнями сектору є:

1. Забезпечення на території району реалізації державної політики у сфері культури, мистецтва, молоді, фізичної культури та спорту.

2. Здійснення, відповідно до законодавства, державного управління і контролю у сфері музейної, клубної, мистецької, бібліотечної справи.

3. Забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина.

4. Виконання соціальних програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту молоді, розвитку фізичної культури та спорту.

5. Координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо реалізації державної політики стосовно молоді, фізичної культури та спорту.

6.  Сприяння:

1) відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів і національних меншин;

2) захисту прав професійних творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури, а також споживачів культурного продукту, встановленню контролю за його якістю;

3) загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору;

4) участі у розробленні та виконанні державних і регіональних програм розвитку культури, а також державної мовної політики;

 5) забезпеченню реалізації прав і законних інтересів релігійних організацій, сприяння встановленню відносин взаємної релігійної та світоглядної терпимості й поваги між громадянами;

6) забезпеченню раціонального використання та збереження історико-культурного середовища на території Золотоніського району;

7) координації діяльності місцевих органів виконавчої влади з питань реалізації державної політики в галузі культури, мистецтва на території району.

8)   Сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні.

9) Сприяння молодіжним громадським організаціям, федераціям з видів спорту, фізкультурно-спортивним товариствам, іншим громадським організаціям.

10) Забезпечення підготовки і проведення навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів.

11) Організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою і спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя.

12) Сприяння розвитку олімпійського, параолімпійського та дефлімпійського руху, сприяння міжнародному співробітництву з питань молоді, фізичної культури та спорту.

 

ІІІ. Основні функції сектору

1. Сектор, відповідно до покладених на нього завдань, створює умови для розвитку:

1) професійного музичного, театрального і хореографічного, образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва і аматорської творчості, народної художньої творчості, культурного дозвілля населення, сприяє формуванню репертуару народних самодіяльних театрів, концертних організацій і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів бібліотеки, музеїв, організації виставок;

2) соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;

3) готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку району та проектів районного бюджету;

4) вживає заходів для зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних зв’язків відповідно до законодавства;

5) забезпечує виконання зобов’язань за міжнародними договорами України у сфері поліпшення становища та захисту інтересів молоді;

6) удосконалює систему пошуку та відбору талановитої і обдарованої молоді, сприяє підтримці її розвитку;

7) організовує та бере участь у проведенні олімпіад, спартакіад, конкурсів, турнірів, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня молоді;

8) здійснює координацію роботи інших структурних підрозділів райдержадміністрації у межах своєї компетенції з організації фізкультурно-спортивної роботи, змістовного відпочинку, дозвілля, трудового і патріотичного виховання молоді;

9) вживає, у межах своїх повноважень, заходи щодо утвердження здорового способу життя у молодіжному середовищі.

2. Сприяє:

1) органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-культурного розвитку населених пунктів району;

2) діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, інших громадських організацій, що функціонують у сфері культури;

3) збереженню та відтворенню історичного середовища  сіл, відродженню осередків традиційної народної творчості, художніх промислів, ремесел;

4) розвитку мережі та зміцненню матеріально-технічної бази закладів культури та мистецтва;

5) забезпеченню соціального захисту працівників закладів, підприємств і організацій культурно-мистецької сфери;

6) Сприяє залученню коштів підприємств, установ і організацій для соціальної підтримки молоді та подальшого розвитку фізичної культури і спорту.

3. Подає департаменту культури та взаємозв’язків з громадськістю  Черкаської облдержадміністрації пропозиції щодо:

1) відзначення працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури  державними нагородами і відомчими відзнаками, застосовує інші форми заохочення;

2) формування державної політики у сфері культури, а також державної мовної політики;

3) визнання осередків народних художніх промислів, що потребують особливої охорони.

4. Бере участь у:

1) розробленні проектів програм соціально-економічного розвитку, державних цільових та регіональних програм;

2) реалізації міжнародних, регіональних проектів у сфері культури;

3) організації та проведенні вітчизняних, районних та обласних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій, тощо;

4) бере участь в організації та проведенні районних, обласних, всеукраїнських мистецьких фестивалів і конкурсів, оглядів народної творчості, інших культурно-мистецьких заходів, а також мистецьких аукціонів, виставок-продажів;

5) бере участь у реалізації державної політики з питань молоді, фізичної культури та спорту;

6) готує та подає на розгляд райдержадміністрації пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм щодо поліпшення відпочинку і дозвілля молоді, розвитку фізичної культури та спорту;

7) забезпечує виконання державних цільових, галузевих та регіональних програм щодо поліпшення відпочинку і дозвілля молоді, розвитку фізичної культури і спорту;

8) розробляє і подає на розгляд райдержадміністрації пропозиції щодо бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення відпочинку і дозвілля молоді, з питань фізичної культури і спорту;

9) розробляє пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції і в установленому порядку вносить їх на розгляд райдержадміністрації.

5. Надає організаційно-методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям у сфері культури, молоді і спорту.

6. Здійснює:

1) координацію діяльності підприємств, установ та організацій у сфері культури, що перебувають у сфері управління райдержадміністрації;

2) заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури;

3) контроль за збереженням музейних предметів державної частини Музейного фонду України, що занесені до Державного реєстру національного культурного надбання;

4) надання послуг та використання отриманих доходів виключно для фінансування видатків на своє утримання, а також видатків на інші напрямки для реалізації певних цілей та завдань.

7. Забезпечує:

1) функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

2) збирання та оброблення статистичних даних у сфері культури,  контроль за їх достовірністю;

3) формування і затвердження календарних планів проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів;

4) порушення в установленому порядку клопотання про нагородження спортсменів, тренерів та інших працівників сфери фізичної культури і спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також призначення державних стипендій олімпійським та параолімпійським чемпіонам, талановитим перспективним спортсменам, видатним спортсменам, тренерам та діячам фізичної культури і спорту, надання премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій молоді;

5)  дотримання фізкультурно-оздоровчими і спортивними організаціями стандартів спортивної класифікації, нормативів з фізичної культури і спорту;

6) сприяння у межах своїх повноважень розвитку олімпійського, параолімпійського та дефлімпійського руху;

7) удосконалення форми і методів фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сферах з метою залучення широких верств населення до занять фізичною культурою і спортом;

8) вивчення потреби у фахівцях для організації роботи з розвитку фізичної культури і спорту, організовує підвищення їх кваліфікації;

9) комплектування складу збірних команд району за видами спорту,  організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів, параолімпійських, дефлімпійських, Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту; надає у межах наданих повноважень та чинного законодавства фінансову підтримку і методичну допомогу в організації навчально-тренувального процесу та виховної роботи;

10)  затвердження положень про змагання та проведення районних змагань, делегує в установленому порядку права на їх проведення громадським об’єднанням фізкультурно-спортивної спрямованості на підставі укладених двосторонніх угод;

11)  організацію в межах своїх повноважень роботу з підготовки спортивного резерву, сприяє збереженню, вдосконаленню та розширенню

мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл, контролює організацію навчально-тренувального процесу;

12) здійснення заходів  у межах своїх повноважень,  щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, віднесених до його компетенції;

13)  проведення інформаційної, роз’яснювальної та пропагандистської роботи серед населення, в тому числі у друкованих та інших засобах масової інформації, з питань, що належать до його компетенції;

14)  реалізацію державної політики стосовно державної таємниці в межах своїх повноважень, здійснення контролю за її збереженням в секторі;

15) виконання інших функцій, відповідно до покладених на нього завдань.

8. Організовує:

1) проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів з питань, що належать до його повноважень;

2) надання інформаційних і правових послуг, методичної допомоги з питань культури;

3) проведення заходів, передбачених календарними планами фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури і спорту.

9. Вживає заходи до зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних зв’язків.

10. Подає департаменту культури та взаємозв’язків з громадськістю  Черкаської облдержадміністрації відомості про проведення гастрольних заходів.

11.  Роз’яснює через засоби масової інформації зміст державної політики у сфері культури.

12. Проводить комплексний аналіз і прогнозування розвитку культурно-мистецької  сфери на території району.

13. Проводить інформаційну діяльність з питань культури.

14. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

IV. Сектор має право:

1. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його повноважень.

2. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3. Скликати в установленому порядку наради, утворювати робочі групи з питань, що належать до його повноважень.

4. Сектор під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об’єднаннями.

5. Готувати проекти розпоряджень райдержадміністрації з питань віднесених до компетенції сектору.

 

V. Інші положення сектору

1. Для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції у секторі може утворюватися колегія у складі завідувача сектору (голова колегії), інших працівників сектору, керівників закладів, підвідомчих установ культурно-мистецької сфери, представників творчих спілок та інших громадських організацій. До складу колегії можуть входити працівники інших структурних підрозділів райдержадміністрації.

2. Склад колегії затверджується головою райдержадміністрації за поданням завідувача сектору. Рішення колегії впроваджуються в життя наказами сектору.

3.Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації за погодженням з департаментом культури та взаємозв’язків з громадськістю Черкаської обласної державної адміністрації.

4.Завідувач сектору:

1) Здійснює керівництво діяльністю сектору, несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань;

2) подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про сектор;

3) видає, в межах своєї компетенції,  накази, організовує і контролює їх виконання. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян, або мають міжвідомчий характер підлягають державній реєстрації в територіальних органах Міністерства юстиції України;

4) призначає на посаду та звільняє з посади працівників сектору та керівників підвідомчих установ у порядку передбачених законодавствомпро працю, про державну службу;

5) затверджує положення про підвідомчі установи, посадові інструкції керівників підвідомчих установ  сектору та розподіляє обов’язки між ними;

6) планує роботу підвідомчих установ, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

7) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору;

8) розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису витрат на утримання сектору та коштами у межах затвердженого кошторису головою райдержадміністрації підвідомчих установ;

9) укладає договори, угоди, видає доручення, відкриває в банківських установах розрахункові рахунки та реєстраційні рахунки у Державному казначействі;

10) звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів роботи;

11) представляє інтереси сектору в суді та інших державних установах, здійснює інші повноваження визначені законодавством;

5. Сектор утримується за рахунок коштів державного бюджету.

6.  Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників сектору та видатки на його утримання визначає голова райдержадміністрації в межах виділених асигнувань.

7. Кошторис, штатний розпис сектору затверджує голова райдержадміністрації після проведення їх експертизи фінансовим управлінням райдержадміністрації.

8. Штатний розпис підвідомчих установ затверджує завідувач сектору.

9. Сектор є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.