Категорії

Золотоніський місцевий центр з надання безоплатної правової допомоги

Контактні дані

Що таке БВПД

Як працює БВПД

ПОЛОЖЕННЯ

про Золотоніський місцевий центр

з надання безоплатної вторинної правової допомоги

(затверджено наказом Координаційного центру з надання правової допомоги від 30 березня 2015 року № 114  (у редакції наказу Координаційного центру з надання правової допомоги від « 21» червня 2016 року № 135)

 

1. Золотоніський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - Місцевий центр) утворюється, реорганізовується та ліквідовується Міністерством юстиції України за пропозицією Координаційного центру з надання правової допомоги (далі - Координаційний центр) з урахуванням потреб відповідної адміністративно-територіальної одиниці та забезпечення доступу осіб до безоплатної правової допомоги і є його територіальним відділенням.

2. Діяльність Місцевого центру поширюється на територію міста Золотоноша, Золотоніського району та інших міст і районів Черкаської області.

3. Місцевий центр підпорядковується Регіональному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Черкаській області (далі - Регіональний центр).

4. Місцевий центр є неприбутковою організацією, користується правами юридичної особи, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки, самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства.

5. У своїй діяльності Місцевий центр керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами Міністерства юстиції України та Координаційного центру, Положенням про Регіональний центр, а також цим Положенням.

6. Під час виконання функцій з надання безоплатної вторинної правової допомоги Місцевий центр взаємодіє із судами,; органами прокуратури та іншими правоохоронними органами, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими суб’єктами надання безоплатної правової допомоги, органами адвокатського самоврядування, громадськими об’єднаннями.

7. Основними завданнями Місцевого центру є:

1) підвищення правової свідомості, культури та освіченості населення (правопросвітництво);

2) забезпечення надання безоплатної первинної правової допомоги і безоплатноївторинної правової допомоги;

3) забезпечення доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції України.

8. Місцевий центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) розповсюджуєінформацію у сфері захисту прав, свобод і законних інтересів громадян, надання безоплатної правової допомоги;

2) проводить тематичні семінари, лекції, зокрема у навчальних закладах, закладахпозашкільної освіти, в закладах післядипломної освіти, навчально- виховних закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;  для визначених категорій громадян, зокрема пенсіонерів, інвалідів, учасниківантитерористичної операції, молоді, громадських активістів, вчителів тапедагогічних працівників, медичних працівників, інших вразливих суспільних груп з метою підвищення правової свідомості, культури та освіченостінаселення, запобігання злочинності;

3) здійснює особистий прийом та облік осіб, які звертаються до Місцевого центрудля отримання безоплатної первинної правової допомоги та безоплатноївторинної правової допомоги, роз’яснює положення законодавства у сфері безоплатної правової допомоги та порядок отримання такої допомоги;

4) розглядаєзвернення осіб про надання безоплатної первинної правової допомоги протягом десяти днів з дня надходження зазначеного звернення;

5)  надає правову інформацію, консультації і роз’яснення з правових питань;

6)  забезпечує складення заяв, скарг та інших документів правового характеру;

7) забезпечує  роботу бюро правової допомоги;

8) забезпечуєроботу мобільних консультаційних пунктів;

9) забезпечує відвідування осіб, зокрема одиноких, похилого віку, з обмежиними фізичними можливостями, за місцем їх перебування з метою надання зазначенимособам безоплатної правової допомоги;

10) забезпечує розвиток мережі дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги та їх функціонування на постійній основі;

11) здійснює представництво інтересів осіб, визначених пунктами 1,2,8 — 12 частини першої статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» (далі - Закон), в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами на підставі довіреності, виданої особою,яка звернулася за наданням безоплатної вторинної правової допомоги, забезпечує посвідчення зазначеної довіреності та/або складає документи процесуального характеру;

12) забезпечує надання доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції України, зокрема шляхом надання доступу до комп’ютерів з відповіднимпрограмним забезпеченням; надає консультації, роз’яснює правила пошукута порядок отримання відомостей із зазначених сервісів;

13) здійснює аналіз питань, з якими особи звертаються до Місцевого центру, та готує відповідні консультаційні матеріали;

14) розглядає звернення суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу та перевіряє належність особи до категорій осіб, які мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги, у встановленому порядку;

15) приймає рішення про надання безоплатної вторинної правової допомогиабо про відмову в її наданні;

16) приймає рішення про припинення надання безоплатної вторинної правової  допомоги;

17) забезпечує складення документів процесуального характеру за зверненнямсуб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу після прийняттярішення про надання такої допомоги;

18) відповідно до довіреності, виданої Регіональним центром:

видає доручення адвокатам, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, для надання безоплатної вторинної правової допомоги суб’єктам відповідногоправа, визначеним пунктами 1, 2, 8 - 12 частини першої статті 14 Закону,скасовує у разі необхідності такі доручення в установленому порядку;

приймає рішення про заміну адвоката у випадках, передбачених Законом;

приймаєподані адвокатами акти надання безоплатної вторинної правової допомогиз відповідними додатками, перевіряє їх комплектність, правильність  розрахунку  розміру  винагороди  та відшкодування  витрат адвокатів, які  надають  безоплатну  вторинну  правову  допомогу,  у разі   необхідності спільно

з адвокатами приводить їх у відповідність до встановлених вимог, забезпечує підписання прийнятих від адвокатів актів безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними додатками та надсилає/передає їх Регіональному центру;

забезпечує посвідчення довіреностей, виданих адвокатам суб’єктами правана безоплатну вторинну правову допомогу, за зверненнями яких прийнято рішення про надання такої допомоги;

отримує від адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, інформацію про надання такої допомоги (за необхідності);

19) взаємодіє з іншими суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги, здійснює їх координацію на відповідній території, надає органам місцевого самоврядування консультаційно-методичну допомогу з питаньутворенняспеціалізованих установ, які надають безоплатну первинну правовудопомогу, залучення до її надання юридичних осіб приватного права та фізичних осіб;

20)організовує підвищення кваліфікації адвокатів, які надають надаютьвторинну правову допомогу;

21) узагальнює, аналізує та поширює практику надання безоплатної правової допомоги;

22) збирає за встановленою формою статистичні дані про надання безоплатної правової допомоги, зокрема щодо кількості та категорій осіб, які звернулисьпо таку допомогу, а також щодо осіб, які скористались електроннимисервісами Міністерства юстиції України;

23)забезпечує вивчення потреб та рівня задоволеності осіб, які звертаються щодо надання безоплатної первинної правової допомоги і безоплатноївторинної правової допомоги та/або отримали таку допомогу, у тому числі здійснює аналіз питань, з якими особи звертаються до Місцевого центру, та готуєвідповідні консультаційні матеріали;

24) готуєпропозиції до проектів регіональних планів надання безоплатної правової допомоги та забезпечує їх виконання у межах, повноважень Місцевого центру.

9. Місцевий центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади директором Координаційного центру.

Директором  Місцевого  центру може бутиособа, яка має вищу освіту (вища  юридична освіта,  вища освіта за  спеціальностями галузі знань "Соціальне забезпечення», «Державне управління» або «Менеджмент і адміністрування»  є перевагою), загальний  трудовий  стаж  не  менше  3  років,досвід роботина керівних посадах не менше 1 року (досвід роботи у сфері права є перевагою).

10. Директор Місцевого центру:

1) організовує його роботу, відповідає за виконання покладених на Місцевий центр завдань, звітує перед Регіональним центром;

2) видає в межах компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, контролює їх виконання;

3) відповідно до визначених Координаційним центром кваліфікаційних вимог призначає на посади та звільняє з посад:

керівників самостійних структурних підрозділів Місцевого центру - за погодженням з Регіональним центром (крім керівників та заступників керівників новоутворених бюро правової допомоги, які призначаються на посаду та звільняються з посади директором Місцевого центру за погодженням з Координаційним центром);

інших працівників Місцевого центру (крім заступника директора, який призначається на посаду та звільняється з посади директором Координаційного центру);

4) приймає рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Місцевого центру (крім заступника директора, який притягається до дисциплінарної відповідальності директором Координаційного центру);

5) подає пропозиції директорові Координаційного центру щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності заступника директора Місцевого центру;

6) приймає рішення про заохочення заступника директора та працівників Місцевого центру у межах фонду оплати праці Місцевого центру;

7) забезпечує цільове використання коштів та майна Місцевого центру, організовуєведення бухгалтерського та статистичного обліку, складання та подання бухгалтерської звітності в установленому порядку;

8) подає пропозиції Регіональному центру до бюджетного запиту, кошторису,штатного розпису, помісячного плану асигнувань, розрахунків до кошторисуМісцевого центру, внесення змін до них;

9)  бере участь у роботі керівної ради центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги  у Черкаській області з правом голосу;

10)  здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

11. Директор Місцевого центру безпосередньо підпорядкований директору Регіонального центру, підзвітний і підконтрольний директору Координаційного центру.

12. Джерелами формування майна Місцевого центру є:

1) майно, передане Координаційним центром та Регіональним центром;

2) майно, придбане за рахунок власних коштів або інших не заборонених законодавством джерел;

3) майно, передане юридичними та фізичними особами.

13. Місцевий центр фінансується за рахунок коштів державного бюджету, інших не заборонених законодавством джерел.

14. Для виконання покладених на Місцевий центр завдань Місцевий центр має право виступати реципієнтом проектів та програм міжнародної технічної допомоги, виконавцем регіональних та місцевих програм.

КОМАНДА ЦЕНТРУ

Посада Прізвище, ім'я, по бтькові Телефон робочий
Керівництво
Директор

Брус

Сергій Миколайович

(04737)2-35-83
Відділ фінансів, контактно-договірної роботи та бухгалтерського обліку
Начальник відділу-головний бухгалтер

Геращенко

Наталія Володимирівна

(04737)2-35-72
Відділ правової інформації та консультацій
Заступник начальника відділу

Круть

Власлав Валерійович

(04737)2-35-83
Відділ організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами
Начальник відділу

Костогриз

Тетяна Вікторівна

( 04737)2-35-72
Відділ організаційної роботи, юридичного забезпечення діяльності та персоналу
Головний спеціаліст

Орел

Наталія Володимирівна

(04737)2-35-83
Відділ представництва
Начальник відділу

Костогриз

Олег Григорович

(04737)2-35-83
Відділ правопросвітництва та взаємодії з субєктами надання безоплатної первинної правової допомоги
Начальник відділу

Жалобна

Тетяна Миколаївна

(04737)2-35-72
Відділ підтримки та розвитку інфраструктури
Головний спеціаліст

Вовк

Ігор Віталійович

(04737)2-35-83
Відділ "Драбівське бюро правової допомоги"
Заступник начальника

Тарановська

Юлія Анатоліївна

(0238)3-02-55
Головний спеціаліст

Носенко

Володимир Михайлович

(0238)3-02-55
Відділ "Канівське бюро правової допомоги"
Заступник начальника

Васильченко

Олена Володимирівна

(0236) 3-69-62
Головний спеціаліст

Танана

Ірина Василівна

(0236)-3-69-62
Відділ "Чорнобаївське бюро правової допомоги"
Заступник начальника

Копійка

Інна Миколаївна

(0239) 2-34-57
Головний спеціаліст

Миць

Сергій Віталійович

(0239)2-34-57

 

Fb: https://www.facebook.com/Zolotonosha.Legal.Aid/

 

сайт: http://cherkasy.legalaid.gov.ua/ua/mc/zolotonosha-mcbvpd